Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2017-2020. Het is de derde programmabegroting in de raadsperiode 2014-2018. Het bestuursprogramma, met daarin de bestuurlijke speerpunten van gemeenteraad, coalitie en het college van burgemeester en wethouders, ligt aan de basis van deze begroting.

Bij de programma's wordt beschreven, naast eventuele belangrijke ontwikkelingen, wat we willen bereiken, wat we ervoor gaan doen en wat het mag kosten. Vanwege de geautomatiseerde totstandkoming en het werken met "duizendtallen" van de financiële tabellen en overzichten, kan het voorkomen dat een afrondingsverschil ontstaat. Door middel van de eerste en tweede bestuursrapportage en de jaarrekening informeren wij u over de uitvoering van alle prestaties.

De uitgangspunten voor de begroting 2017-2020 zijn bij de voorjaarsnota 2016 vastgesteld. In de voorjaarsnota zijn in principe alle financiële ontwikkelingen (wijzigingen van begrotingsbedragen) meegenomen, zij stelt dus de kaders voor de meerjarenbegroting. Alleen echt belangrijke mutaties die ten tijde van de voorjaarsnota nog niet bekend waren, zijn nu nog meegenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de herverdeling van de algemene uitkering. De septembercirculaire is net na het afronden van de conceptbegroting verschenen. De gevolgen daarvan zijn positief en worden middels een afzonderlijke notitie aan de raad gerapporteerd.

Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Dit jaar is sprake van een zeer ingrijpende wijziging van het BBV. Deze wijziging betreft zeven punten die allemaal in meer of mindere mate effect hebben op de inrichting van de begroting. In nauwe samenspraak met de werkgroep Planning & Control zijn de wijzigingen doorgenomen en zijn er keuzes gemaakt over hoe deze wijzigingen een plaats te geven in de begroting zodat deze BBV-proof wordt opgeleverd.

De meest in het oog springen wijzigingen voor de raad zijn:

  • verplichte opname van landelijke beleidsindicatoren
  • verplicht tot uitdrukking laten komen van de overhead en het doorvoeren van een wijziging in de berekening van de rentekosten.

Met name door het centraal tot uitdrukking laten komen van de overhead treden er dit jaar bijzonder veel verschuivingen in de begroting op; in financiële zin is per saldo sprake van een vrij beperkt verschil. Het BBV hanteert de definitie voor overhead als volgt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit betekent bijvoorbeeld alle eenheidsmanagers, bedrijfsvoering, automatisering en huisvesting.
Een ander gevolg van de BBV wijzigingen is dat het dit jaar bijzonder lastig is de budgetten 2016-2017 goed met elkaar te vergelijken. Wij hebben u toegezegd om de verschillen op hoofdlijnen te verklaren. Dat hebben wij gedaan en wij vertrouwen er op dat de raad op die wijze toch voldoende inzicht krijgt in de ontwikkeling van (de budgetten in) de begroting. Helaas resteerde ons te weinig tijd om de (vrij bewerkelijke) details van de nieuwe begrotingsindeling nog aan een laatste check met het BBV te onderwerpen. Denkt u daarbij aan een juiste labeling van budgetten aan programma's. Daardoor valt het niet uit te sluiten dat in een later stadium, alsnog enkele kleine mutaties in de begroting doorgevoerd moeten worden. Dit zullen dan administratieve verbeteringen zijn.
In de leeswijzer staat hoe wij de verplichte opname van de landelijke beleidsindicatoren een plaats hebben gegeven. In programma 1 besteden wij uitgebreider aandacht aan alle BBV wijzigingen en de wijze van uitwerking in de begroting.

Vooruitblik
De helft van de raadsperiode zit er al weer op, maar voor de komende jaren hebben we nog een paar stevige items op het programma staan. Deze begroting beslaat de jaren waarin het Waterfront volledig zal worden gerealiseerd, de ontwikkelingen rondom het WOC-Campus Nieuwleusen vorm zullen krijgen en we te maken krijgen met de toestroom van vergunninghouders. Ook nieuwe wet- en regelgeving leidt tot de (doorontwikkeling) van een aantal items: de transformatie binnen het sociaal domein zal verder vorm krijgen, de omgevingswet zal ingevoerd worden en de RUD zal worden omgevormd tot een gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is besluitvorming nodig over de extra inzet van middelen voor het integraal beheer van de openbare ruimte. De kwetsbaarheid van onze organisatie vraagt eveneens aandacht, al dan niet in de vorm van samenwerking.
Uiteraard gaat, naast al deze "grote projecten", het reguliere werk gewoon door.

Een sluitende meerjarenbegroting
In financiële zin staan wij er goed voor, in de begroting is zelfs de mogelijkheid een stelpost op te nemen voor nader in te vullen financiële ruimte. Hiermee kunnen wensen die bij de gemeenteraad en het college leven, in de komende jaren worden ingevuld. Ook kunnen daarmee verdere verbeteringen in het financieel beleid van onze gemeente worden aangebracht. Enkele bekende vraagstukken in dit verband zijn het op termijn te verwachten achterstallig onderhoud op de wegen en het oplossen van formatieve knelpunten binnen de interne organisatie. Wij willen de risico’s die in de paragraaf Weerstandsvermogen benoemd zijn en de daarvoor genomen beheersmaatregelen hierin betrekken. Op dit moment wordt de paragraaf weerstandsvermogen opgesteld in lijn met het advies van BNG van enkele jaren terug. Wij zijn van mening dat de risico’s, ten opzichte van de genomen beheersmaatregelen, in dit model  te sterk aangezet worden. Wij willen onderzoeken of wij hier een betere balans in kunnen aanbrengen in overleg met de werkgroep P&C.   
Opnieuw zijn wij trots dat wij er in geslaagd zijn u een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden. Wederom is de begroting kwalitatief verbeterd: de BBV wijzigingen zijn doorgevoerd en bevat vele doelen en concrete prestaties die wij de komende jaren willen gaan realiseren. De meetbaarheid en vergelijkbaarheid is ook toegenomen, onder ander door de invoering van de verplichte indicatoren en door de bestaande indicatoren weer eens kritisch tegen het licht te houden. Naast dat we dus al veel gedaan hebben, staat ons nog heel wat te doen. We gaan deze uitdaging graag met u aan!

Samenstelling van het bestuur

De gemeenteraad heeft in de gemeente Dalfsen 21 leden. Het college bestaat uit de burgemeester, de heer H.C.P. Noten en drie wethouders, de heer N.L. Agricola, de heer M.R.H.M. von Martels en de heer R.W.J. van Leeuwen. De gemeentesecretaris/algemeen directeur, de heer J.H.J. Berends is bij de vergaderingen van B&W aanwezig als secretaris en adviseur.

Samenstelling college van B&W

Na de verkiezingen in 2014 is de samenstelling van ons college als volgt:

v.l.n.r. wethouder Von Martels, wethouder Van Leeuwen, wethouder Agricola en burgemeester Noten.

Het college vergadert iedere week op dinsdag. Ieder lid van B&W is verantwoordelijk voor een aantal specifieke beleidsterreinen (portefeuilles) van de gemeente.

Portefeuilleverdeling college van B&W

Burgemeester drs. H.C.P. Noten
Kabinet en representatie, dienstverlening algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding, bestuurszaken en communicatie, privaatrechtelijke en juridische zaken, personeel en organisatie, strategische beleidsvorming, burgerzaken, internationale aangelegenheden, intergemeentelijke samenwerking, facilitaire zaken, informatievoorziening en automatisering, project Waterfront en WOC campus Nieuwleusen (coördinerend in samenwerking met wethouders Van Leeuwen en Von Martels).

Wethouder N.L. Agricola
Economische zaken, agrarische zaken en plattelandsvernieuwing, openbare werken, beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen, milieu en duurzaamheid, afvalbeleid, integrale handhaving, ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, monumenten en archeologie.

Wethouder jhr. M.R.H.M. von Martels
Welzijn, jeugd(hulp), gehandicaptenbeleid, WMO, sport, sportaccommodaties (beheer), cultuur, maatschappelijk werk, volksgezondheid, recreatie en toerisme, onderwijs en educatie, coördinatie beleid kernen, project Ruimte voor de Vecht en WOC campus Nieuwleusen.
Wethouder drs. R.W.J. van Leeuwen
Werkgelegenheid en participatie, waterbeleid en waterschap, financiën, planning en control, grondexploitaties, bedrijventerreinen, structuurvisies, energiebedrijven, werkvoorzieningschappen (WEZO/Larcom), Stichting Dalfsen Werkt, verkeer en vervoer, project Waterfront (coördinerend; in samenwerking met burgemeester Noten), project WOC campus Nieuwleusen en project Kroonplein.

Samenstelling gemeenteraad
Gemeentebelangen
Jos Ramaker, André Schuurman, Hans Ellenbroek, Inge Snijder, Ingrid Kappert, Herman Kleine Koerkamp, Evert Jan Hof, Peter Meijerink, Gerard Jutten

CDA
Jan Uitslag, Betsy Ramerman, Theo Logtenberg, Roel Kouwen, Arie Koetsier, Janine Schiphorst

Christen Unie
Luco Nijkamp, Anne Nijburg, Rietje Lassche

PvdA
Johan Wiltvank

D66
Jan Rooijakkers

VVD
Roelof Schuring

De gemeenteraad van Dalfsen heeft de volgende zetelverdeling:

Zetelverdeling

2014-2018

Gemeentebelangen

9

CDA

6

ChristenUnie

3

Partij van de Arbeid

1

D66

1

VVD

1

Totaal

21