Korte samenvatting

In deze paragraaf treft u een overzicht aan van de belangrijkste onderwerpen uit de programma's en paragrafen. Dit biedt u de gelegenheid om in relatief kort bestek een totaalbeeld van de ontwikkelingen te krijgen.

Programma's
In verband met de BBV wijzigingen staan nu per programma de (beleids-)doelstellingen van de bijbehorende verbonden partijen genoemd. Voor uitgebreide informatie wordt u verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

In programma 1 Bestuur, Ondersteuning en Algemene dekkingsmiddelen wordt uitgebreid ingegaan op de wijzigingen in het BBV. De in dit programma genoemde beleidsindicatoren hebben met name betrekking op overhead en formatie.
Bij de meerjarige doelen komen communicatiebeleid, financieel beleid, informatieveiligheid, samenwerking en verbonden partijen aan de orde. Ook wordt een eerste aanzet gegeven voor het actualiseren van onze Missie en Visie.

Openbare orde en veiligheid, programma 2, geeft de indicatoren met betrekking tot bijvoorbeeld diefstallen en vernielingen weer. Daarnaast wordt ingegaan op de doorontwikkeling van het team bevolkingszorg, de integrale veiligheid en het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners bij crisissituaties.

De beleidsindicatoren van programma 3, Beheer openbare ruimte, geven de aantallen verkeersongevallen weer. Wat we willen bereiken met ons gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid, de verkeersveiligheid en het integraal beheer openbare ruimte komt in het vervolg van dit programma aan de orde.

Programma 4, Economische zaken heeft drie beleidsindicatoren waaronder de vestiging van bedrijven. Een lokale vitale economie en een goed ondernemersklimaat zijn de meerjarige doelen van dit programma.

De beleidsindicatoren binnen programma 5, Onderwijs en vrije tijd geven o.a. het schoolverzuim binnen Dalfsen weer ten opzichte van vergelijkbare gemeenten en Nederland als geheel. Eén van de belangrijkste speerpunten binnen dit programma is de aanpak van het voortijdig schoolverlaten. Andere belangrijke punten op het gebied van onderwijs en vrije tijd zijn de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de herijking van het VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) beleid, de bibliotheek, bewegen en sport en recreatie en toerisme.
Daarnaast komen op het gebied van cultuur het Kulturhusconcept WOC campus Nieuwleusen, kunst & cultuur en de Schat van Dalfsen aan de orde.

Binnen programma 6, Inkomensondersteuning is extra aandacht voor het thuisvesten van vergunninghouders en het armoedebeleid.

Het Sociaal domein, programma 7 heeft twaalf verplichte beleidsindicatoren voor een groot deel met betrekking tot jeugd. Belangrijk punt is en blijft, na de overdracht van rijkstaken (transitie), de transformatie binnen WMO, jeugdzorg en de participatiewet. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het toekomstgericht welzijnsbeleid en de publieke gezondheid.

Programma 8, Duurzaamheid en milieu zoomt in op de overgang van de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) van netwerkorganisatie naar gemeenschappelijke regeling. In dit programma komen twee nieuwe beleidsindicatoren aan de orde op het gebied van huishoudelijk restafval en hernieuwbare elektriciteit. De gestelde doelen (en wat gaan we ervoor doen) op het gebied van milieubeleid, afvalbeleid, duurzaamheidsbeleid en waterbeleid en klimaatadaptatie (aanpassen aan de klimaatverandering) worden benoemd.

Vijf verplichte beleidsindicatoren staan in programma 9, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting onder andere over de gemeentelijke woonlasten. Verder wordt aandacht besteed aan ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de omgevingswet, volkshuisvesting, gebiedsontwikkeling en landschapsbeleid.

Paragrafen

In de paragraaf bedrijfsvoering wordt ingegaan op de organisatieontwikkeling, het personeelsbeleid, samenwerking, inkoopbeleid, informatievoorziening en automatisering, geo-informatie en documentbeheer en  juridische kwaliteitszorg. Wat betreft informatievoorziening en automatisering onderschrijven we de ambities van de Digitale Agenda 2020 (vastgesteld door de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten). Op het gebied van juridische kwaliteitszorg zullen de uitkomsten van de in 2016 gehouden Quick scan legal audit naar verwachting een aantal actiepunten opleveren.

De paragraaf financiering geeft uitleg over zaken als kasgeldlimiet, renterisiconorm, langlopende geldleningen en het rentebeleid in de gemeente Dalfsen. De wijzigingen BBV hebben ook invloed op het rentebeleid. De twee belangrijkste punten hierbij zijn dat voortaan geen rente meer wordt toegevoegd aan de reserves en dat er uitgegaan moet worden van de werkelijke rentekosten. We werken niet meer met "bespaarde rentekosten".
Evenals voorheen zetten wij de voorzichtige lijn door en gaan we geen onnodige risico's aan.

Hoe de gemeente invulling geeft aan haar grondbeleid wordt uiteen gezet in de paragraaf grondbeleid. Hier komt aan de orde: de plaats van de grondexploitaties binnen de gemeentelijke organisatie, de informatievoorziening richting de gemeenteraad, de grondexploitaties in relatie tot het vastgesteld beleid, ontwikkelingen, het risicomanagement, de algemene reserve grondbedrijf, parameters en de actualiteit van de grondexploitaties.
Ook bij de grondexploitaties wordt ingegaan op de wijzigingen BBV aangezien deze van invloed zijn op de rentetoerekening en de Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG).

De paragraaf lokale heffingen geeft de beleidslijn uit het bestuursprogramma weer en de bijbehorende uitgangspunten, waaronder het kwijtscheldingsbeleid en kostendekkende tarieven. Kort wordt ingegaan op de Wet Waardering Onroerende zaken, waarbij een herstel op de vastgoedmarkt wordt gesignaleerd in verband met de positieve economische ontwikkelingen. Vervolgens komt het tarievenbeleid aan de orde. Als gevolg van de wijzigingen BBV dient per 2017 de paragraaf lokale heffingen een overzicht op hoofdlijnen te bevatten van de diverse heffingen en de berekening daarvan.

Het beleid betreffende het openbaar gebied en de daarbij horende financiële consequenties zijn beschreven in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Achtereenvolgens worden beschreven: de wegen, infrastructurele kunstwerken, openbare verlichting, riolering, water, openbaar groen en gebouwen.

In de paragraaf verbonden partijen treft u een overzicht aan van de verbonden partijen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen partijen waarbij sprake is van een bestuurlijk belang en partijen waarbij primair sprake is van een financieel belang. Per partij worden enkele algemene gegevens weergegeven en voorts het bestuurlijk en financieel belang, de financiële ratio's, risico's, beleidsvoornemens en ontwikkelingen.

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft de tien grootste risico's voor de gemeente Dalfsen weer. Daarnaast een berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. Tevens zijn een aantal financiële kengetallen opgenomen in deze paragraaf. Door middel van deze kengetallen en hun beoordeling ontstaat er een (beter) beeld van de financiële positie van de gemeente. De paragraaf wordt afgesloten met een samenvatting van het risicoprofiel.