Leeswijzer

In deze leeswijzer beschrijven wij voor u de opbouw van de programmabegroting 2017-2020.

Hoofdstuk 1 is de bestuurlijke samenvatting van de programmabegroting met daarin:

  1. De inleiding
  2. Korte samenvatting
  3. Het financieel meerjarenbeeld
  4. De leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn de programma’s beschreven. De programmabegroting bestaat net als
voorgaande jaren uit negen programma’s.

Als gevolg van de BBV-wijziging is aan programma 1 het onderdeel overhead toegevoegd. Om dit programma duidelijk en inzichtelijk te houden, zijn daar enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo is de naam van het programma gewijzigd van: 'Bestuur' in: 'Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen'. Deze driedeling in de naam van het programma, komt ook terug bij het presenteren van de cijfers, waar is gewerkt met een splitsing in 1.A, 1.B en 1.C.

Per programma zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • Een korte omschrijving van het programma.
  • Een overzicht van welke taakvelden (voorheen producten) onderdeel uitmaken van het programma met de daarvoor verantwoordelijke portefeuillehouder.
  • De beleidsindicatoren behorend bij het programma. Dit betreft een nieuw onderdeel als gevolg van de BBV-wijziging. Per beleidsindicator treft u een vergelijking van Dalfsen aan met gemeenten in heel Nederland en een vergelijking met gemeenten met een vergelijkbare gemeentegrootte. In de bijlage, 4.7 treft u een nadere omschrijving c.q. definitie van de indicatoren.
  1. De belangrijkste ontwikkelingen. De ontwikkelingen zoals beschreven in de voorjaarsnota worden hier niet opnieuw beschreven. Het betreft alleen een weergave van de (nieuwe) ontwikkelingen welke in de voorjaarsnota nog niet zijn meegenomen.    
  2. Wat we binnen het programma meerjarig willen bereiken, wat we ervoor gaan doen en wat het mag kosten (de drie W-vragen). De tweede W-vraag richt zich vooral op het komende begrotingsjaar (2017). Het gaat daarbij om speciale taken, niet de jaarlijks terugkerende. Bij de derde W-vraag ‘Wat mag het kosten?’ zijn de lasten en baten per taakveld weergegeven in taartpunten. Vanwege de overgang van producten naar taakvelden is het dit jaar niet mogelijk de verschillen tussen de begroting 2016 en 2017 diepgaand te verklaren. Wij doen dat op hoofdlijnen. Vanwege het vervallen van de producten, zijn in de financiële tabellen de oude totalen (t/m 2016) op 1 regel gepresenteerd en zijn de nieuwe taakvelden (2017 e.v.) wel afzonderlijk weergegeven.
  3. Een overzicht van de verbonden partijen indien de samenwerking betrekking heeft op het betreffende programma. Dit als gevolg van de BBV-wijziging.

Hoofdstuk 3 bevat de paragrafen die zijn voorgeschreven in het ‘Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies’ (BBV):

Paragraaf    Bedrijfsvoering
Paragraaf    Financiering
Paragraaf    Grondbeleid
Paragraaf    Lokale heffingen
Paragraaf    Onderhoud kapitaalgoederen
Paragraaf    Verbonden partijen
Paragraaf    Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Hoofdstuk 4 bevat een aantal (vooral cijfermatige) bijlagen.