Verbonden partijen

Algemeen

Op grond van artikel 9, lid 2f van het BBV dient de programmabegroting een paragraaf Verbonden Partijen te bevatten. Volgens artikel 15 BBV dient deze paragraaf ten minste te bevatten:

 1. De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen
  in de begroting
 2. De beleidsvoornemens over verbonden partijen
 3. De lijst van verbonden partijen.

Het begrip verbonden partij is vastgelegd in het BBV en is als volgt gedefinieerd:

"Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarbij de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft".

Van een financieel belang is sprake als aan de verbonden partij een bedrag ter beschikking is gesteld dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Van een bestuurlijk belang is sprake bij zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.  

In deze paragraaf treft u een overzicht aan van de verbonden partijen. De verbonden partijen worden in deze paragraaf opgesplitst in:

 • Publiekrechtelijke verbonden partijen
 • Privaatrechtelijke verbonden partijen
  • Coöperaties/vennootschappen
  • Stichtingen/verenigingen
  • Overige

Ontwikkelingen BBV met betrekking tot het onderwerp verbonden partijen
De BBV vernieuwing rondom verbonden partijen heeft tot doel om meer grip te krijgen op verbonden partijen.
Om deze reden is het wenselijk geacht om informatie over de verbonden partijen op te nemen in de beleidsprogramma’s waar de samenwerking betrekking op heeft. Derhalve zijn in de beleidsprogramma's de  verbonden partijen benoemd. In deze paragraaf is het overzicht opgenomen van alle verbonden partijen waarin de gemeente participeert. Door de verbonden partijen te benoemen in de beleidsprogramma's wordt bevorderd dat de bijdrage van verbonden partijen en de daaraan verbonden risico’s in de beschouwingen over de begroting en verantwoording kan worden meegenomen.

In juli 2016 is een voorpublicatie verbonden partijen van de commissie BBV verschenen met voorbeelden voor de verwerking van gemeentelijke bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen voor de begroting 2017-2020. In het najaar van 2016 zal nog een nieuwe notitie verbonden partijen van de commissie BBV verschijnen.

Kaderstellende rol nota verbonden partijen
Om te voorkomen dat dezelfde informatie in de verschillende beleidsstukken rond begroting en verantwoording moet worden opgenomen, zijn de voorschriften met betrekking tot de paragraaf verbonden partijen in het nieuwe BBV vereenvoudigd. De betekenis van deze paragraaf is mede afhankelijk van de vraag of er een nota Verbonden Partijen aanwezig is, waarin een kaderstellend overzicht is opgenomen. Gelet op het feit dat de raad op 21 maart 2016 de kadernota verbonden partijen heeft vastgesteld, beperkt deze paragraaf zich nu tot het geven van een totaalbeeld van de verbonden partijen en de financiële aspecten ervan.

Uitvoering acties voortvloeiende uit de kadernota
In de kadernota verbonden partijen, zoals vastgesteld door de raad, zijn een aantal acties benoemd. De komende periode wordt het volgende opgepakt door het college:

 • Het college zal het ‘netwerklandschap’ in kaart brengen en beoordelen of de paragraaf verbonden partijen voldoende is of dat het wenselijk is deze uit te breiden naar andere netwerkpartijen die niet vallen onder het kader 'verbonden partij' volgens de definitie van het BBV. Hierbij zal specifiek aandacht zijn voor de rol van het college en raad en de huidige beschikbare instrumenten.
 • De kadernota's van de raads- en gemengde regelingen worden vanaf de begrotingscyclus voor 2018 (dus begin 2017) in de gemeenteraad besproken alvorens deze worden vastgesteld door de Algemeen Besturen.

N.B.
De financiële ratio's voor de publiekrechtelijke verbonden partijen hebben betrekking op de jaren 2015 t/m 2017. De financiële ratio's met betrekking tot de privaatrechtelijke verbonden partijen (vennootschappen) hebben betrekking op de jaren 2014 t/m 2016. Dit gelet op het feit dat wij van deze partijen enkel de jaarstukken ontvangen.

Publiekrechtelijke verbonden partijen: gemeenschappelijke regelingen

Naam

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland

Financiële ratio's

Jaarrekening 2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Resultaat

€ 2.033.930

€ 0

€ 0

Eigen vermogen (excl. resultaat)

€ 2.117.710      

€ 1.654.000

€ 2.829.000

Vreemd Vermogen

€ 42.270.437

€ 31.906.000

€ 31.041.000

Gemeentelijke bijdrage (incl. incidentele teruggaaf)

€ 1.672.059      

€ 1.731.542

€ 1.697.227

Risico's

In de begroting worden door de veiligheidsregio de volgende risico’s benoemd: de samenvoeging van de meldkamers, inkomsten Openbaar Meldsysteem, landelijke bezuinigingen, financiële effecten besluiten Veiligheidsberaad en stijging ABP pensioenpremie.
Het grootste risico is wanneer de veiligheidsregio wordt getroffen door een ramp of crisis, waarbij hoge niet verhaalbare kosten moeten worden gemaakt.
In het meerjarenbeleidsplan zijn door de Veiligheidsregio de volgende vijf risico’s geprioriteerd, naast de algemene voorbereiding op allerhande risico’s:

 • Ziektegolf (inclusief dierziekten);
 • Hoog water of overstroming;
 • Brand in dichte binnenstad;
 • Uitval van elektriciteitsvoorziening;
 • Paniek in menigten (zonder directe koppeling aan terrorisme).

De weerstandscapaciteit bedraagt € 1.000.000 en bestaat hoofdzakelijk uit eenmalige middelen. Voor de samenvoeging van de meldkamers is ook een bestemmingsreserve van € 450.000.
De benoemde risico's kunnen langdurige financiële gevolgen hebben. De eventuele financiële gevolgen kunnen voor een beperkte periode worden gedekt. In die periode moet een structurele oplossing worden gevonden. De gemeente kan – op basis van historische kosten - worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort, zie bovenstaand percentage.
In het najaar van 2016 wordt een systematische risicoanalyse uitgevoerd en op basis van de uitkomsten zullen voorstellen worden ontwikkeld voor de omvang van de algemene reserve (een belangrijk deel van het weerstandsvermogen).

Beleidsvoornemens

Het ambitieniveau van het beleidsplan voor de periode 2015-2018 is om uiterlijk in 2018 de rol als betrouwbare partner te versterken en in de regio leidend te zijn in de samenwerking bij branden, incidenten en crises tussen hulpverleningsdiensten, gemeenten en andere partners. De medewerkers zetten hun professionaliteit in om samen met inwoners, bedrijven en instellingen te werken aan een realistisch niveau van risicobeperking en zelfredzaam handelen voor, tijdens en na een calamiteit.

Ontwikkelingen

Door het algemeen bestuur is op 23 maart 2016 gekozen voor een combinatiemodel voor de verdeling van de kosten. De kosten worden de komende jaren voor 75% verdeeld op basis van de historische kosten en voor 25% op basis van een meer geobjectiveerde methodiek te weten het gemeentefonds. Op basis van de analyse van de jaarrekening 2014 en 2015 is de structurele component van het positieve rekeningresultaat in beeld gebracht. Daarnaast zijn door het managementteam van de veiligheidsregio toekomstige efficiëntie- en schaalvoordelen in beeld gebracht. In totaal kan een besparing van afgerond netto één miljoen euro structureel, met ingang van 2017, worden ingezet ter vermindering van de negatieve herverdeeleffecten. Besloten is om de twee overgebleven nadeelgemeenten Steenwijkerland en Staphorst voor een periode van drie jaar incidenteel te compenseren.
Na drie jaar wordt de verdeelmethodiek en de compensatie opnieuw geëvalueerd waarbij in principe het gekozen combinatiemodel gehandhaafd blijft. Er wordt alleen gekeken of het geobjectiveerde aandeel van het gemeentefonds in de verdeelmethodiek kan worden vergroot.
De veiligheidsregio heeft met de keuze voor een nieuw verdeelmodel een duidelijke stap gezet richting een meer geobjectiveerde verdeelmethodiek. Hierbij is rekening gehouden met de invloed van besluiten die in het verleden genomen zijn. Het streven is om het aandeel van het geobjectiveerde deel in de verdeelmethodiek in de toekomst te vergroten.

Voor Veiligheidsregio IJsselland blijft er nog een  te realiseren taakstelling voor de ontoereikende BTW compensatie van structureel 260.000 euro (vanaf 2024). Dit nadeel is tijdens het proces van de regionalisering al in beeld gebracht.

Naam

Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland

Financiële ratio's

Jaarrekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Resultaat

€ 601.000

€ 0

€ 0

Eigen vermogen

€ 1.777.000

€ 766.000

€1.312.000

Vreemd Vermogen

€ 6.135.000

€ 5.947.000

€ 5.733.000

Gemeentelijke bijdrage aan producten voor alle 11 gemeenten  (inwonerbijdrage)

437.000

459.000

470.000

Kosten additionele producten (op basis van DVO en andere incidentele afspraken)

324.000

327.000

330.000

Totaal bijdrage gemeente Dalfsen

761.000

786.000

800.000

Risico's

Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die voor alle gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonerbijdrage). GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op basis van een financiële risico-inventarisatie.
Additionele producten worden gefinancierd door de gemeenten die deze afnemen. Voor de risico’s voor incidentele additionele taken (maatwerk en projecten) is een aparte voorziening getroffen. Risico’s voor additionele producten kunnen niet ten laste komen van alle gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling.
Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kunnen gemeenten  – naar rato van het inwonertal - worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort. Het aandeel van de gemeente Dalfsen in de totale inwonerbijdrage is 5,4%. Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland is het risico voor de gemeente Dalfsen klein.  

Beleidsvoornemens

Het bestuur van GGD IJsselland heeft in 2014 de bestuursagenda 2015-2017 'Vernieuwing vanuit basistaken' vastgesteld. De opgave voor de GGD IJsselland wordt bepaald door twee ambities die door het (algemeen) bestuur zijn geformuleerd. Ambitie 1 betreft GGD als vertrouwde adviseur van de gemeenten en ambitie 2 betreft de modernisering van de governance. Door middel van een uitvoeringsprogramma zal hier komende periode invulling aan worden gegeven.  

Ontwikkelingen

Het bestuur van GGD IJsselland heeft in 2014 de bestuursagenda ‘Vernieuwing vanuit basistaken” vastgesteld. Dit heeft geleid tot twee ontwikkelprogramma’s: GGD als vertrouwde adviseur van gemeenten en Moderniseren governance.
De dienstverlening Jeugdgezondheidszorg wordt voor tien gemeenten uitgevoerd voor jeugd van 0-18 jaar. Hierin wordt een doorlopende lijn georganiseerd met een samenhangende financieringssystematiek. Voor de gemeente Steenwijkerland wordt de JGZ 4-18 jarigen uitgevoerd. Voor 2017 leidt dit tot een begrotingswijziging, waarin de gemeentelijke bijdrage toeneemt en de bijdrage aan aanvullende producten afneemt. Daarnaast wordt de nieuwe bijdrage 0 – 18 JGZ verdeeld op basis van het aantal inwoners 0 -18 jaar.   

Naam

Gemeenschappelijke regeling sociale recherche IJssel-Vechtstreek

Financiële ratio's

Jaarrekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Gemeentelijke bijdrage

€ 25.522

€ 28.532

€ 29.000

Risico's

De inschatting is dat er van risico's zowel bestuurlijk als financieel geen sprake is.

Beleidsvoornemens

De nadruk ligt op zichtbaarheid en dienstbaarheid en het leveren van maatwerk richting regiogemeenten.

Ontwikkelingen

N.v.t.

Naam

Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland (RUD)

Financiële ratio's

2015

2016

 Begroting
2017

Gemeentelijke bijdrage

€ 41.000

€ 41.000 + transitiebudget
€16.000

€ 41.000 +
transitiebudget      € 16.000

Risico's

De huidige netwerk RUD functioneert alleen goed als er voldoende (gelijkgestemde) ambitie en actieve deelname is, voldoende mandaat voor regionale aansturing en coördinatie, niet alleen gericht op de eigen opgaven maar op de regionale opgaven.
Per 1 januari 2018 dient de netwerk RUD omgevormd te zijn tot een gemeenschappelijke regeling (zie ontwikkelingen). De financiële consequenties van de nieuw te vormen gemeenschappelijke regeling zijn nog niet te overzien evenals de organisatorische en personele consequenties. Het bedrijfsplan en de gemeenschappelijke regeling zal in het najaar van 2016 door het bestuur van de RUD worden vastgesteld waarna een bestuurlijk traject bij de verschillende gemeenten zal volgen. Begin 2017 zal door de RUD een kadernota en meerjarenbegroting worden opgesteld. Tevens zal in 2017 een organisatie- en formatieplan worden opgesteld waaruit de organisatorische- en personele consequenties zullen blijken.

Aan de inrichting van de gemeenschappelijke regeling ligt de wet VTH als basis. De wet VTH gaat uit van specialistische kennis in de omgevingsdienst. De nieuwe Omgevingswet 2019 geeft de gemeente meer beleidsvrijheid om integrale afwegingen te kunnen maken over de fysieke leefomgeving, echter de uitvoering (en de experts) zijn dan op afstand geplaatst waardoor mogelijk een spanningsveld ontstaat.

Beleidsvoornemens

De RUD kent geen bevoegdheid om beleid vast te stellen. Beleidsvorming is een taak voor alle individuele deelnemers. Ook na de omvorming tot een gemeenschappelijke regeling blijft deze bevoegdheid bij de gemeente.

Ontwikkelingen

In het najaar 2015 is de wet VTH aangenomen. Het gevolg is o.a. dat provincies en gemeenten moeten aansluiten bij een omgevingsdienst voor bij AMvB bepaalde taken (basistaken). Een omgevingsdienst dient een openbaar lichaam te zijn volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen. Voor de netwerk-RUD's,  zoals dit in  IJsselland het geval is, geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2018. Dit betekent voor RUD IJsselland dat zij haar juridische basis als netwerk, verankerd in de bestuursovereenkomst van 2012, dient te wijzigen binnen de kaders van de wet. 2017 zal in het kader staan van het transitieproces van de netwerkstructuur naar de RUD als gemeenschappelijke regeling.

Naam

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn (GBLT)

Financiële ratio's

2015

Begroting
2016

 Begroting
2017

Gemeentelijke bijdrage

n.v.t.

€ 382.000

€ 384.000

Risico's

In 2016 is het beleid voor de beheersing van risico's door het bestuur vastgesteld. Aansluitend wordt een proces opgestart om de risico's te evalueren en van beheersmaatregelen te voorzien. In 2017 zal met de deelnemers een proces worden uitgewerkt waarmee in de begroting en rekening de risico's van de belastinguitvoering van GBLT worden gekwantificeerd en afgestemd.

GBLT werkt in opdracht van en voor rekening en risico van de deelnemende overheden. Dat betekent dat de begrotingsresultaten worden verrekend met de deelnemers. Het betekent ook dat GBLT geen weerstandsvermogen heeft om tegenvallende resultaten op te vangen. GBLT kent wel een bestemmingsreserve om onverwachte schommelingen in het uit te betalen bedrag in verband met proceskostenvergoedingen WOZ, die onder andere worden geclaimd door de NCNP bureaus, op te vangen en te egaliseren.

Beleidsvoornemens

Kwaliteit van dienstverlening is aangewezen als ontwikkelstrategie voor GBLT. Het algemeen bestuur heeft dat benoemd en verwoord in de kadernota. In 2017 wordt een aanloop genomen om die ambitie vorm te geven. Dat valt samen met de afronding van een stabilisatie fase.  

In 2017 zullen geen nieuwe gemeenten toetreden. Het is niet ondenkbaar dat uitbreiding van de samenwerking wordt opgestart. Wanneer dat aan de orde komt wordt een apart besluit voorgelegd aan de bestaande deelnemers.

Ontwikkelingen

GBLT zal in 2016 in gesprek gaan met opdrachtgevers om uit te werken wat wordt verstaan onder kwaliteit van dienstverlening. Gaat het om meer selfservice, verkorting van termijnen, om verruiming van venstertijden, om meer keuzevrijheid, differentiatie in kwijtschelding etc. In de aanloop naar 2017 zal GBLT met deelnemende gemeenten en waterschappen in gesprek zijn welke keuzes zij willen maken. Aansluiten zullen maatregelen en de financiering worden voorbereidt om die kwaliteit te realiseren zodat het bestuur daarover kan besluiten.

Naam

Bedrijfsvoeringsorganisatie jeugdzorg regio IJsselland

Financiële ratio's

Jaarrekening
2015

Begroting
2016

Begroting 2017

Gemeentelijke bijdrage

€ 56.751

€ 50.505

 € 47.781

Risico's

De begroting 2017 is grotendeels ongewijzigd voorgesteld op basis van o.a. de overweging dat 2017 het jaar lijkt te worden met veel wijzigingen ten opzichte van de twee voorgaande jaren met onder andere nieuwe contracten, nieuw vastgesteld beleid, met gevolgen voor ontwikkeling en inregelen van automatisering voor de GR.

Beleidsvoornemens

De uitvoeringsorganisatie fungeert als inkoop- en betalingsorganisatie van de gemeenten en kent geen bevoegdheid om beleid vast te stellen.

Ontwikkelingen

De visieontwikkeling rondom de samenwerking en de besluitvorming naar aanleiding daarvan kunnen leiden tot wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling.

Privaatrechtelijke verbonden partijen - Coöperaties/vennootschappen

Naam

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Financiële ratio's

2014

2015

2016

Resultaat

€ 126 mln

€ 226 mln

nb

Eigen vermogen

1-1: € 3.430 mln

1-1: € 3.582 mln

1-1: € 4.163 mln

Vreemd Vermogen

1-1: € 127.721 mln

1-1: € 149.891 mln

1-1: €145.317 mln

Risico's

Voor de gemeente bestaat net als bij deelname in andere vennootschappen formeel het risico van het verliezen van het geïnvesteerde kapitaal. Dit risico wordt als verwaarloosbaar gekwantificeerd.
Daarnaast is het belangrijkste risico op dit moment lagere dividenduitkeringen dan voorzien.

Beleidsvoornemens

Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2016. (Het uit te keren dividend over 2016 wordt in 2017 verantwoord).

Ontwikkelingen

Mede onder invloed van aanhoudende lage lange rentetarieven en de terughoudende rentepositie van de bank zal het renteresultaat in 2016 naar verwachting lager uitkomen. Het resultaat zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.

Naam

Vitens N.V.

Financiële ratio's

2014

2015

2016

Resultaat

€ 77,6 mln

€ 93,3 mln

n.b.

Eigen vermogen

1-1: € 438,5 mln

1-1: € 421,1 mln

1-1: € 471,7

Vreemd Vermogen

1-1: 1.274 mln

1-1: 1.292,5 mln

1-1: € 1.242,7

Risico's

Voor de gemeente Dalfsen bestaat formeel het risico van het verliezen van het geïnvesteerd kapitaal. Dit risico kan als verwaarloosbaar worden gekwantificeerd.

Daarnaast is het belangrijkste risico op dit moment lagere dividenduitkeringen.Het dividend wordt gerelateerd aan het netto resultaat. Het bedrag aan dividend dat wordt uitgekeerd bedraagt minimaal 40% en maximaal 75% van het netto resultaat.

Tevens is er nog een achtergestelde lening met een looptijd van 15 jaar waar de gemeente jaarlijks rente over ontvangt. In geval van faillissement bestaat het risico dat de gemeente deze lening niet terug ontvangt. Dit risico wordt  als zeer laag geschat.

Beleidsvoornemens

Het netto resultaat ligt naar verwachting in de planperiode 2016-2018 tussen de € 30 - € 35 miljoen. Oorzaken: de daling van het maximale rendement (WACC) wat Vitens mag behalen vanuit de drinkwaterwet. Dit uit zich in lagere drinkwatertarieven, waardoor de netto omzet daalt.

Ontwikkelingen

Voor het dividend wordt in het Vitens jaarplan 2015 t/m 2018 uitgegaan van de minimale uitkering van 40%, zodat het eigen vermogen (solvabiliteit) de komende jaren wordt versterkt. De solvabiliteit van Vitens stijgt hiermee van 26,8% naar 30,2% eind 2018 (prognose). Dit is overeenkomstig de doelstelling van 30% die in de AvA van 14 juni 2012 is vastgesteld.

Naam

Wadinko N.V.

Financiële ratio's

2014

2015

2016

Resultaat

€ 7 mln

€ 6 mln

n.b.

Eigen vermogen

1-1: € 54 mln

1-1: € 60 mln

1-1: € 65 mln

Vreemd Vermogen

1-1: € 1,3 mln

1-1: € 1,6 mln

1-1: 1,5 mln

Het verwachte resultaat over 2017 bedraagt € 2,4 mln waarvan € 1,2 mln. als dividend wordt uitgekeerd.

Risico's

Het aandeel van de gemeente Dalfsen is beperkt. Dalfsen bezit 75 van de totaal 2.389 geplaatste aandelen (3,14%). Gelet op het financiële belang dat de gemeente heeft (€ 7.500) in combinatie met de zeggenschap (3,14%) is het risico van deze deelname verwaarloosbaar.

Beleidsvoornemens

Door de aandeelhouders is besloten om:

 • De activiteiten voort te zetten in lijn met het huidige beleid.
 • De maximale initiële investering per participatie te verhogen naar € 5 miljoen.
 • In de periode 2016 - 2021 jaarlijks € 1.194.500 dividend uit te keren (voor Dalfsen is dit € 38.000)
 • In 2021 de activiteiten van Wadinko te evalueren.  

Ontwikkelingen

N.v.t.

Naam

Enexis Holding N.V.

Financiële ratio's

2014

2015

2016

Resultaat

€ 265,5 mln

€ 223,1 mln

nb

Eigen vermogen

1-1: € 3.370 mln

1-1: € 3.517 mln

1-1: €3.607,1 mln

Vreemd Vermogen

1-1: € 2.895 mln

1-1: € 2.900 mln

1-1: €3.425,7 mln

Risico's

Voor de gemeente Dalfsen bestaat formeel het risico van het verliezen van het geïnvesteerd kapitaal. Dit risico kan als verwaarloosbaar worden gekwantificeerd.

Daarnaast is een risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen garantiedividend.

Beleidsvoornemens

Met de aandeelhouders is overeengekomen dat het uit te keren dividend over de planperiode van het Strategisch Plan maximaal 50% van de nettowinst zal bedragen, waarbij een minimumniveau van jaarlijks € 100 miljoen wordt nagestreefd. Dit percentage zal verlaagd worden als deze uitkering ertoe leidt dat het bedrijf binnen vijf jaar haar A-rating-profiel kan verliezen.

Ontwikkelingen

In 2016 heeft Enexis een eeuwigdurende lening bij 58 lagere overheden, waaronder Dalfsen, tegen een rente van 9% in overleg vervroegd afgelost (de zgn Edon-lening). Dalfsen ontvangt gedurende de jaren 2017 tot en met 2019 een suppletie tot het oorspronkelijke jaarlijkse rentebedrag van de Edo-lening. Het leningbedrag is eind 2016 reeds in kas ontvangen.

Ten behoeve van de aflossing zullen door Enexis aandelen worden ingekocht van bestaande aandeelhouders Enexis. Indien er eind 2016 onvoldoende aandelen beschikbaar zijn, zal in 2017 en 2018 opnieuw een proces voor inkoop van aandelen Enexis worden uitgeschreven. Gedurende deze periode bestaat eenmalig de mogelijkheid aandelen Enexis tegen de actuele waarde te verkopen. E.e.a. afhankelijk van de behoefte van Enexis aan aandelen ter afwikkeling van de Edon-lening.

Naam

CBL Vennootschap B.V.

Financiële ratio's

2014

2015

2016

Resultaat

$ 66.700 -/-

$ 66.700

50.000 -/- (begroting)

Eigen vermogen

1-1: $ 9,88 mln

1-1: $ 9,81 mln

1-1: $ 9,5 mln

Vreemd Vermogen

1-1: $ 103.700

1-1: $ 106.600

1-1: $ 445.000

Risico's

Met de liquidatie van CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat wordt aangehouden in de vennootschap ($ 1 mln).
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de Verkopende Aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art. 2:81 BW.

Beleidsvoornemens

Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij oprichting van het fonds in 2009, $ 275 mln. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd.

Op het moment wordt nog een bedrag van $ 1 mln. aangehouden voor eventuele nakomende advies- en afwikkelingskosten. Verwachting is dat dit bedrag medio 2017 nog grotendeels vrij zal kunnen vallen en uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is in een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.

Ontwikkelingen

Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag afgerond ¤ 19,1 mln is door JP Morgan in de verhouding 50% - 50% uitbetaald aan RWE en de vennootschap.
Op het moment vindt, onder inhouding van $ 1 mln. en 15% dividendbelasting, doorbetaling plaats aan de aandeelhouders naar rato van hun belang CBL Vennootschap B.V.

Naam

Vordering Enexis B.V.

Financiële ratio's

2014

2015

2016

Resultaat

€ 16.600 -/-

€ 22.200 -/-

€ 40.000 -/- (begroting)_

Eigen vermogen

1-1: € 82.200

1-1: € 66.000

1-1: € 43.000

Vreemd Vermogen

1-1: € 862 mln

1-1: € 862,1 mln

1-1: € 862,2 mln

Risico's

De aandeelhouders lopen  risico’s op Enexis voor de niet-tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000), art 2.:81 BW.

Beleidsvoornemens

Op het moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio's zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.

Ontwikkelingen

n.v.t.

Naam

Verkoop Vennootschap B.V.

Financiële ratio's

2014

2015

2016

Resultaat

€ 17,2 mln

€ 48,9 mln

€ 350.000 -/-
(begroot)

Eigen vermogen

1-1: € 347,3 mln

1-1: € 363,3 mln

1-1: € 84,8 mln

Vreemd Vermogen

1-1: € 98,1 mln

1-1:€ 79,9 mln

1-1: 31,1 mln

Risico's

Het financiële risico is na liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het werkkapitaal en het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000).

Beleidsvoornemens

Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is in een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.

Ontwikkelingen

Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009,  € 800 mln. In april 2011 is het eerste deel en in september 2015 het tweede deel van de General Escrow minus gemelde claims door RWE vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd.
Eind juni 2016 zijn RWE en Verkoop Vennootschap BV tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van alle (fiscale) claims, te weten € 29.768.308. Het restbedrag in het General Escrow Fonds van € 83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan de vennootschap. Op het moment van schrijven vindt doorbetaling plaats aan de aandeelhouders naar rato van het belang in Verkoop Venootschap B.V. (€ 35.895 voor Dalfsen).

Naam

CSV Amsterdam B.V.

Financiële ratio's

2014

2015

2016

Resultaat

€ 43.900 -/-

€ 50.100 -/-

€ 100.000 -/- (begroting)

Eigen vermogen

1-1: € 52.000

1-1: € 8.000

1-1: € 42.000

Vreemd Vermogen

1-1: € 12.000

1-1: € 36.000

1-1: € 50.000

Risico's

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag (€ 13,5 mln.) op de escrow-rekening.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000), art 2.:81 BW.

Beleidsvoornemens

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat een eventuele schadeclaim wordt gevoerd tegen de Staat en dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend)  worden afgewikkeld.
Conform de koopovereenkomst zal de escrow-rekening tot 5 jaar na completion blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van Waterland.

Ontwikkelingen

N.v.t.

Naam

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Financiële ratio's

2014

2015

2016

Resultaat

€ 18.000 -/-

€ 18.400 -/-

 € 15.000 -/-
(begroting)

Eigen vermogen

1-1: €1,6 mln

1-1: € 1,6 mln

1-1: € 1,6 mln

Vreemd Vermogen

1-1: € 111.000

1-1: € 108.000

1-1: € 118.000

Risico's

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (€ 1.496.822) (art 2.:81 BW).

Beleidsvoornemens

Binnen PBE is nog een bedrag tussen de € 1,6 miljoen (merendeel aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen.

De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is in een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent/Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland aan RWE zijn afgesloten.

Ontwikkelingen

N.v.t.

Naam

N.V. ROVA Gemeenten

Financiële ratio's

2014

2015

2015

Resultaat

€ 5,6 mln

€ 6,8 mln

n.b.

Eigen vermogen

1-1: € 26 mln

1-1: € 28 mln

1-1: € 31 mln

Vreemd Vermogen

1-1: € 54 mln

1-1: € 50 mln

1-1: € 51 mln

Risico's

 • Bij een tegenvallende exploitatie lagere dividenduitkering dan begroot.
 • Stijging van de tarieven voor de diensten van ROVA
 • De geldlening betreft een achtergestelde lening ten opzichte van bancaire financiers, zodat ROVA in geval van ontbinding, surséance van betaling of faillissement pas verplicht is aflossing te voldoen nadat de op dat moment bestaande schulden van ROVA aan haar bancaire financiers zijn betaald.

Beleidsvoornemens

ROVA is op koers met betrekking tot de ontwikkelvisie 2010-2020 welke in december 2010 is vastgesteld in de AvA. De uitdagingen voor de komende periode zijn:

 • Verder ontwikkelen van de gesloten kringlopen voor de huishoudelijke afvalstoffen die worden ingezameld.
 • Samen met de gemeenten verkennen hoe de openbare ruimte nog efficiënter kan worden beheerd en daarin differentiatie aangebracht kan worden rekening houdend met de wensen en eigen inbreng van inwoners.
 • Doorontwikkelingen van het gemeentelijk afvalbeleid (realisatie VANG-doelen).
 • Ondersteunen bij de implementatie van de Participatiewet door bijvoorbeeld het bieden van leerwerktrajecten.
 • Vergroten van bewustwording door voorlichting en educatie om draagvlak en betrokkenheid te creëren bij de inwoners.

Ontwikkelingen

N.v.t.

Privaatrechtelijke verbonden partijen: Stichtingen/verenigingen

Naam

Stichting Administratiekantoor Dataland

Financiële ratio's

2014

2015

2016

Resultaat

€ 0,2

€ 0,22

n.b.

Eigen vermogen

1-1: € 0,50

1-1: € 0,73

1-1: € 0,95

Vreemd Vermogen

1-1: € 0,57

1-1: € 0,59

1-1:€ 0,49

Risico's

Het financieel risico is laag en beperkt zich tot het in certificaten geïnvesteerde bedrag. Het betreft een eenmalige storting. Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden. Verstrekking van gegevens aan afnemers vindt plaats tegen verstrekkingskosten. Deze inkomsten worden door DataLand gebruikt om de drieledige taken van de organisatie – een stichting zonder winstoogmerk – uit te voeren. Jaarlijks wordt een vergoeding aan deelnemende gemeenten uitgekeerd voor het leveren van de gemeentelijke gegevens. Het eventuele overschot aan inkomsten wordt daarnaast aan certificaathoudende gemeenten uitgekeerd.

Beleidsvoornemens

DataLand ondersteunt in 2017  de gemeentelijke informatiehuishouding op het gebied van de gemeentelijke geo-, WOZ- en vastgoedinformatie door:

 • Actieve kwaliteitsbewaking;
 • Vertegenwoordiging van het gemeentelijk belang;
 • Organisatie en coördinatie van het Gemeentelijk Geoberaad (i.s.m. VNG); een landelijk ambtelijk en bestuurlijk podium voor gemeentelijke standpunten op het terrein van de ruimtelijke informatie.

Ontwikkelingen

Dataland geeft een stem in het nationale-politiek-bestuurlijke veld waar momenteel grote ontwikkelingen aan de orde zijn; o.a. invoering van het stelsel basisregistraties en de ontwikkeling van de Omgevingswet.

Naam

Stichting Dalfsen Werkt

Financiële ratio's

2015

2016

2017

Resultaat

€ 0

€ 0

€ 0

Eigen vermogen

6-3-15: € 0

1-1: € 0

€ 0

Vreemd Vermogen

6-3-15: € 0

1-1: € 128.000

1-1: € 162.000

Gemeentelijke bijdrage

€1.884.215

€ 3.790.000

€ 3.830.000

Risico's

De financiële afhandeling van de stichting vindt plaats door de gemeente. De stichting fungeert enkel als werkgever van de SW'ers.

Beleidsvoornemens

De stichting stelt geen beleid vast.

Ontwikkelingen

N.v.t.