Uitgangspunten begroting 2017 - 2020

Nullijn handhaven
Conform uw besluitvorming bij voorgaande begrotingen wordt er geen prijscompensatie toegepast op de budgetten voor goederen en diensten van derden. Dit betekent dat de eerdere bezuinigingsmaatregel wordt doorgetrokken.

CAO gemeenten
Met ingang van 2016 is er een salarisverhoging van 3% doorgevoerd en een verlaging van de pensioenpremies met een 0,5%. Met ingang van 2017 komt daar nog een salarisverhoging van 0,4% bij.
In de begroting 2016-2019 is voor 2016 uitgegaan van een salarisverhoging van 2% en voor 2017 1%. De percentages van de premies over 2017 zijn nu nog niet bekend. Wij gaan er nu vanuit dat de 1% loonstijging die voor 2017 is meegenomen bij de begroting 2016-2019 toereikend zal zijn.

Tarieven en belastingen
Voor de tariefstijging 2017 voor de gemeentelijke belastingen en rechten is het voorstel om conform de gedragslijn uit  voorgaande jaren 1% toe te rekenen, met uitzondering van die tarieven die kostendekkend moeten zijn.

Toezicht provincie
In de begrotingsbrief van de provincie (februari 2016 aan uw raad verzonden) zijn een aantal toetsingsaspecten nader toegelicht. Voorbeelden hiervan zijn: vluchtelingen en statushouders, meerjarenbeleidsplan gemeenschappelijke regelingen en de decentralisaties Sociaal Domein. De focus hierop van de provincie is voor ons een reden om hier, bij het opstellen van de begroting 2017, extra aandacht aan te schenken.

Aantallen inwoners en woningen
Het aantal inwoners is op 1 januari 2016 vastgesteld op 27.916 door het CBS, de prognose van het aantal inwoners is van Primos.

Jaar

Inwoners

A/D*

Mutatie

Verblijfsobjecten

A/D

Mutatie

Wonen

Logies

Totaal

2012

27432

D

10758

10758

D

2013

27570

D

138

10905

10905

D

147

2014

27674

D

104

11054

11054

D

149

2015

27677

D

3

11391

321

11712

A

80

2016

27916

D

239

11466

321

11787

A

75

2017

27957

A

41

11541

321

11862

A

75

2018

28079

A

122

11616

321

11937

A

75

2019

28246

A

167

11691

321

12012

A

75

2020

28307

A

61

11766

321

12087

A

75

* A= aanname, D = definitief