Programma 2

Openbare orde en veiligheid

Het programma omvat het integrale veiligheidsbeleid waarin de gemeente een regierol vervult ten opzichte van politie, justitie, ketenpartners en burgers.

Portefeuillehouder

Taakveld

Portefeuillehouder Noten

  • Crisisbeheersing en brandweer
  • Openbare orde veiligheid

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

2014

Bureau Halt

30,6

139,7

124,8

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

2014

KLPD*

0,2

1,3

0,7

*KLPD: Korps landelijke politiediensten

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2015

CBS

0,5

2,4

1,2

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Gewelds-
misdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2015

CBS

1,6

5,4

3,8

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2015

CBS

1,6

3,9

3,1

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Vernielingen en beschadigingen
(in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

2015

CBS

1,6

6,1

5,2

Voor een nadere omschrijving  c.q. definitie van de beleidsindicatoren verwijzen wij naar bijlage 4.7.

Belangrijke ontwikkelingen

Geen belangrijke ontwikkelingen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

2.1 Doorontwikkelen team bevolkingszorg

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Samen met de andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio IJsselland gaan we uitvoering geven aan de maatregelen zoals vastgelegd in het verbeterplan Bevolkingszorg. Het doel is een kleiner, beter geoefend team met meer bagage van daadwerkelijke inzetten. Dit sluit beter aan bij de behoefte die er 24*7 nodig is voor goede bevolkingszorg als het er op aan komt.
Per 1 januari 2017 werken we met een kleiner Team Bevolkingszorg. Het aantal leden van het team bevolkingszorg wordt met ingang van 1 januari 2017 teruggebracht van 450 leden naar 75-80 leden. Dit betekent dat een aantal taken (weer) door de gemeenten zelf georganiseerd dienen te worden.  

Hoe meten we dat?
Geen meerjarige indicator geformuleerd.

Wat gaan we er voor doen?

  • Wij leveren medewerkers voor de crisisorganisatie.
  • Wij zorgen ervoor dat de interne crisisorganisatie op orde is.

2.2 Integrale veiligheid

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Op basis van objectieve en subjectieve veiligheidscijfers zijn in 2014 de nieuwe prioriteiten voor het integrale veiligheidsbeleid voor de komende jaren geformuleerd. De resultaten die we willen bereiken zijn gericht op de gehele looptijd van het integrale veiligheidsbeleid 2015-2018. In 2018 wordt een nieuwe veiligheidsanalyse (Veiligheidsmonitor en politiecijfers) gehouden waarmee we kunnen vaststellen of de vooraf gestelde doelstellingen zijn behaald. Speerpunten zijn het terugdringen van problematiek rondom woninginbraken, jeugd, alcohol en drugs en te hard rijden. Concrete uitvoeringsmaatregelen zijn vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma 2017-2018.

Hoe meten we dat?
Zie onder het kopje beleidsindicatoren binnen dit programma.

Wat gaan we er voor doen?

  • Geven van concrete tips en adviezen aan burgers om bewustwording te creëren dat ze zelf mede verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid en hoe die veiligheid kan worden verbeterd.
  • Uitvoering geven aan het jaarlijkse actieplan verkeersveiligheid.
  • In samenwerking met politie en VVN (Veilig Verkeer Nederland) zetten wij ons in op meer bewustwording van de verkeersdeelnemers over hun rijgedrag.
  • Het huidige alcoholmatigings- en ketenbeleid op basis van de cijfers uit het GGD Gezondheidsonderzoek 2015 (verschijnt in 2016) evalueren en waar nodig bijstellen.

2.3 Het vergroten van de zelfredzaamheid bij crisissituaties van de inwoners

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Het vergroten van de zelfredzaamheid bij crisissituaties van de inwoners van de gemeente Dalfsen.

Hoe meten we dat?

Indicator

Bron

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

Aantal publicaties over risico's en bijhorende handelingsperspectieven

Lokale media (KernPunten)en gemeentelijke website

6
(2015)

6

6

6

6

Wat gaan we er voor doen?

  • Plaatsen van publicaties over risico’s waaraan inwoners van de gemeente Dalfsen blootstaan voordat zich een ramp of crisis voordoet en hen daarbij handelingsperspectieven bieden voor het geval zich daadwerkelijk een calamiteit voordoet.

2.4 Deelname aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland

De gemeente Dalfsen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland. Veiligheidsregio IJsselland werkt als brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening met gemeenten en andere partners samen in het voorkomen, bestrijden en beperken van de gevolgen van branden, ongevallen, rampen en crisis.

Voor de financiële bijdrage, de financiële kengetallen,  beleidsvoornemens, ontwikkelingen en risico's van deze verbonden partij verwijzen wij u naar de paragraaf verbonden partijen.

Relevante beleidsplannen en verordeningen

Wat mag het kosten?

Exploitatie en reserve mutaties

Bedragen x € 1.000

Openbare orde en veiligheidRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
201520162017201820192020
Lasten-2.211-2.382-2.028-2.030-2.032-2.033
Baten324526262627
Saldo van lasten en baten-2.180-2.337-2.002-2.004-2.005-2.007
Resultaat-2.180-2.337-2.002-2.004-2.005-2.007

Uitsplitsing naar taakvelden

Bedragen x € 1.000

TaakveldenRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
201520162017201820192020
Producten voorgaande jaren-2.180-2.3370000
Crisisbeheersing en brandweer00-1.711-1.711-1.711-1.711
Openbare orde en veiligheid00-292-293-295-296
Saldo van lasten en baten-2.180-2.337-2.002-2.004-2.005-2.007
Resultaat-2.180-2.337-2.002-2.004-2.005-2.007

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Financiële analyse

Analyse Programma 2

 

2016

2017

verschil

Totaal

-2.337.000

-2.002.000

335.000

(voordeel)

Overhead/apparaatskosten en rente
Het totaal van de kosten voor overhead wordt met ingang van 2017, als gevolg van de wijzigingen BBV, in programma 1 begroot. Omdat we voorheen de overhead/apparaatskosten over alle programma's verdeelden leidt deze werkwijze tot diverse verschuivingen binnen de begroting.

Bij de rente is eveneens sprake van verschuivingen. Zo wordt als gevolg van de BBV wijzigingen er geen bespaarde rente meer berekend, is er geen toevoeging van die rente aan de reserves meer en ook geen onttrekking van rente aan de reserves meer. Daardoor dalen de rentelasten bij de kapitaallasten en de rente-opbrengsten van de grondexploitatie.

Externe Veiligheid                     nadeel € 19.000
De provinciale subsidie m.b.t. externe veiligheid wordt niet meer ontvangen van de Provincie Overijssel.

Veiligheidsregio IJsselland                   voordeel € 74.000
Gelijktijdig met het opstellen van de begroting heeft het traject van de herijking van de financiële verdeelsystematiek gelopen. Daarnaast zijn structurele besparingen als gevolg van efficiency en schaalvoordelen in beeld gebracht. De effecten hiervan zijn verwerkt  Voor wat betreft autonome ontwikkelingen is voor loonindexering uitgegaan van 1,9% en voor prijzen 0,45% ten opzichte van het jaar 2016 (uitgangspunt cijfers septembercirculaire gemeentefonds).  
In de begroting 2016 was rekening gehouden met een bijdrage voor 2017 van € 1.771.607. De definitieve bijdrage voor 2017 op basis van bovenstaande is € 1.697.227 afgerond een voordeel van € 74.000.