Programma 3

Beheer openbare ruimte

Het programma omvat het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid/verkeersveiligheidsbeleid en de zorg voor de aanleg en het onderhoud van alle voorzieningen in de openbare ruimte, zoals wegen, openbaar groen, speelplaatsen, volkstuinen, openbare verlichting en onderhoud gebouwen.

Portefeuillehouder

Taakveld

Portefeuillehouder Agricola

  • Recreatieve havens (passantenhaven)
  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie (kinderspeelplaatsen)
  • Diverse taakvelden: onderhoud gebouwen

Portefeuillehouder Van Leeuwen

  • Verkeer en vervoer

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Ziekenhuisop-name na verkeersongeval met een motorvoertuig

%

2014

VeiligheidNL

7

7

7

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Overige vervoersonge-vallen met een gewonde fietser

%

2014

VeiligheidNL

16

10

10

Voor een nadere omschrijving  c.q. definitie van de beleidsindicatoren verwijzen wij naar bijlage 4.7.

Belangrijke ontwikkelingen

Geen belangrijke ontwikkelingen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

3.1 Gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
We willen een actueel verkeers- en vervoersbeleid blijven houden met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma. Binnen de kaders van dit beleid streven we naar goede verkeers- en vervoersvoorzieningen.
Wij betrekken maatschappelijke partners en burgers bij het vorm geven en uitvoeren van ons beleid.
Binnen de planvorming N-wegen door de provincie (N340, N348, N377) en Rijk (N35) blijven wij de belangen van onze gemeente inbrengen.

Hoe meten we dat?
Zie onder kopje beleidsindicatoren van dit programma.

Wat gaan we er voor doen?

  • Voorstel varianten en kredietaanvraag voor het herinrichtingsplan Jagtlusterallee.
  • Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma (2016-2018)

3.2 Verkeersveiligheid

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
We streven naar minder ongevallen. Niet alleen concrete ongevallen maar ook gevoel van onveiligheid (subjectieve veiligheid) speelt hierbij een rol. Samen met maatschappelijke partners, plaatselijk belangen, adviseurs en burgers besteden wij hier aandacht aan. De fietser en de eigen buurt zijn hierbij speerpunt. Onze focus verplaatst zich de komende jaren van weginrichting meer naar gedrag en beleving.

Hoe meten we dat?

Indicator

Bron

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

Aantal als veilig ervaren fietsroutes vermeerderen (% veilig)

Eigen gegevens

-

50%

60%

70%

80%

Optimaliseren van 30 km zones, jaarlijks één project (aantal)

Eigen gegevens

-

1

1

1

1

Minder ongevallen (% daling)

Langjarige landelijke cijfers (Viastat) (2002)

5%

5%

5%

5%

Wat gaan we er voor doen?

  • Geen nieuwe prestaties.

3.3 Beheer Openbare Ruimte

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
In het beheer willen we samenhang zoeken in het onderhoud van alle objecten die de openbare ruimte vormen, ook uitvoering in samenhang oppakken. Bijvoorbeeld gemeente kan groen, speelplaats en lichtmasten nog zo goed onderhouden. Als de inwoner echter struikelt over een stoeptegel dan deugt de openbare ruimte niet.

Er zijn twee ambitieniveaus gedefinieerd:

  • Basis (Beeldkwaliteit B); waar wij zorg dragen voor een sobere, nette basiskwaliteit (‘heel en veilig').
  • Hoog (Beeldkwaliteit A; de inrichting is meer bijzonder en opvallend en heeft daarvoor een passend (iets) hoger onderhoudsniveau.

Hoe meten we dat?
Er wordt voor de onderhoudskwaliteit gebruik gemaakt van (beeld)meetlatten en de meetsystematiek uit de kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW. Die gaat er van uit dat de kwaliteit voldoet als tenminste 90% van de metingen voldoet aan het gedefinieerde kwaliteitsniveau. De achterliggende gedachte hierbij is dat ook wanneer een stad of dorp er 'goed' bij ligt er altijd wel een klein percentage is waarbij dit niet het geval is.

Indicator

Bron

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

Beheerdisciplines voldoen aan de 90% norm

Beleid/beheer-
plannen

100%

100%

100%

100%

100%

Wat gaan we er voor doen?

  • Uitvoeren maatregelen die nodig zijn om de openbare ruimte op het gewenste niveau te brengen en houden.

Relevante beleidsplannen en verordeningen

Richtinggevende documenten van de gemeente Dalfsen bij dit programma zijn:

Wat mag het kosten?

Exploitatie en reserve mutaties

Bedragen x € 1.000

Beheer openbare ruimteRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
201520162017201820192020
Lasten-6.061-6.059-5.217-4.958-5.005-5.016
Baten27493193193192193
Saldo van lasten en baten-5.787-5.966-5.025-4.765-4.813-4.823
Storting in reserves-11100000
Onttrekking aan reserves1.278667462360396396
Resultaat-4.620-5.299-4.563-4.405-4.417-4.427

Uitsplitsing naar taakvelden

Bedragen x € 1.000

TaakveldenRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
201520162017201820192020
Producten voorgaande jaren-5.787-5.9660000
Verkeer en vervoer00-2.825-2.620-2.657-2.661
Recreatieve havens00-26-26-26-26
Openbaar groen & openluchtrecr00-2.174-2.119-2.129-2.136
Saldo van lasten en baten-5.787-5.966-5.025-4.765-4.813-4.823
Mutaties reserves1.167667462360396396
Resultaat-4.620-5.299-4.563-4.405-4.417-4.427

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Financiële analyse

Analyse Programma 3

 

2016

2017

verschil

Totaal

-5.299.000

-4.563.000

736.000

(voordeel)

Overhead/apparaatskosten en rente
Het totaal van de kosten voor overhead wordt met ingang van 2017, als gevolg van de wijzigingen BBV, in programma 1 begroot. Omdat we voorheen de overhead/apparaatskosten over alle programma's verdeelden leidt deze werkwijze tot diverse verschuivingen binnen de begroting.

Bij de rente is eveneens sprake van verschuivingen. Zo wordt als gevolg van de BBV wijzigingen er geen bespaarde rente meer berekend, is er geen toevoeging van die rente aan de reserves meer en ook geen onttrekking van rente aan de reserves meer. Daardoor dalen de rentelasten bij de kapitaallasten en de rente-opbrengsten van de grondexploitatie.

Incidentele budgetten                        voordeel € 430.000
In 2016 zijn er incidenteel bedragen begroot voor:
Dorpsplein Oudleusen                     € 149.000
Herinr. opwaardering woonomgeving (via budgetoverheveling)      €  50.000
Budget Bruggen                     €  30.000
Aanlichten Witte villa/chichorei                  €  27.500
Entente Florale Europa (t.l.v. onvoorzien)            €  33.000
Openbaar groen, vijvers Nieuwleusen               € 140.000
Deze bedragen, totaal minder geraamde lasten van € 430.000 komen in 2017 niet meer voor.

Renovatie openbare verlichting                  nadeel € 43.000
Jaarlijks is er een budget beschikbaar voor renovatie openbare verlichting van € 120.000. Van het budget voor 2016 is € 43.000 overgeheveld naar 2015. De raming in 2017 is hierdoor € 43.000 hoger dan in 2016.

Diverse wijzigingen                         voordeel € 86.000
Diverse kleine wijzigingen.

Mutaties reserves                        nadeel € 230.000
In 2016 zijn er onttrekkingen uit de reserves geraamd voor:
Dorpsplein Oudleusen                     € 149.000
Aanlichten Witte villa/chichorei                  €  27.500
Speelplaatsen                        €  20.000
Welkooplocatie                        €  40.000
Groenstructuurplan                     €  37.000
Renovatie openbare verlichting (onttrekking ook over naar 2015)      -/- € 43.000
En in 2017 voor een totaal van € 230.000 niet, dus minder geraamde baten ten opzichte van 2016.

Actualisatie groenstructuurplan                  voordeel € 25.000
In 2017 is er een incidentele onttrekking geraamd voor de actualisatie van het groenstructuurplan van € 25.000. Dus meer geraamde baten dan in 2016 (incidenteel). Samen met bovenstaande incidentele onttrekkingen zijn dit de mutaties op de reserve (€ 205.000 nadelig).