Programma 4

Economische zaken

Het programma omvat de activiteiten die betrekking hebben op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen en de  ambulante handel.

Portefeuillehouder

Taakveld

Portefeuillehouder Agricola

 • Economische Ontwikkeling
 • Fysieke bedrijfsinfrastructuur (winkelgebieden)

Portefeuillehouder Van Leeuwen

 • Fysieke bedrijfsinfrastructuur (bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen)
 • Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (baten marktgelden)

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Functiemenging

%

2015

LISA*

49

51,3

48,7

*LISA: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

2013

Atlas voor gemeenten

100

100

98

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Vestigingen
(van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar)

2015

LISA

126,6

122,4

121,8

Voor een nadere omschrijving  c.q. definitie van de beleidsindicatoren verwijzen wij naar bijlage 4.7.

Belangrijke ontwikkelingen

Economisch herstel

Er is op dit moment sprake van economisch herstel. Dit is voor ons merkbaar door grotere belangstelling voor onze bedrijventerreinen in de diverse kernen. Op de Grift vinden en hebben diverse grondverkopen plaatsgevonden. Om deze ontwikkelingen te stimuleren zullen we in 2017 de Jagtlusterallee reconstrueren, zodat we een goede verbinding vanuit Nieuwleusen naar Dalfsen en Zwolle Hessenpoort realiseren.
We hebben een groot bedrijf in Lemelerveld behouden voor de gemeente en is er in Lemelerveld grond verkocht binnen de uitbreiding van ’t Febriek. Om de zuidelijke ontsluiting van Lemelerveld in 2017 te kunnen realiseren is er in 2015 en 2016 grond aangekocht.

Detailhandelsstructuurvisie Gemeente Dalfsen
In 2016 eindigt de planperiode van onze huidige detailhandelsstructuurvisie Gemeente Dalfsen 2006 “Werk aan de winkel” 2006 – 2016. Eind 2016 wordt de kadernotitie detailhandelsstructuurvisie behandeld. Daarna gaan wij bezig met het opstellen van een nieuwe detailhandelsstructuurvisie. Deze zal in 2017 aan uw raad ter behandeling worden aangeboden.

Glasvezel
De metingen of er voldoende deelname is in het buitengebied zijn in volle gang. De verwachting is dat de norm voor het aantal aansluitingen gehaald gaat worden. De leverancier heeft toegezegd (indien de norm gerealiseerd gaat worden) dat hij het buitengebied van Dalfsen eind 2017 volledig voorzien  heeft van glasvezel.

Dalfsen aantrekkelijk voor toeristen
Door het ontwikkelen van het Waterfront heeft de kern Dalfsen een prachtig aanzicht gekregen. Door alle activiteiten die daar ontplooid worden (theater, horeca, boulevard en straks de winkels) zal het toerisme een impuls krijgen.
Een andere stimulans voor het toerisme is het bevorderen van de bevaarbaarheid van de Vecht. Wij zorgen in samenwerking met het waterschap dat stuw en sluizen van 1 april tot 1 oktober bediend worden.
Voor het komende toeristische seizoen is er een uitgebreid programma opgezet, waarbij inwoners en bezoekers op diverse manieren in aanraking kunnen komen met de Schat van Dalfsen.
Het lijkt een olievlek werking te hebben waarbij het ene project overgaat in het volgende project en er steeds meer inwoners, organisaties en ondernemers aanhaken. Door het project Schat van Dalfsen komt er energie los en zien we dat bijvoorbeeld toeristisch ondernemers projecten rondom Schat van Dalfsen gaan ontwikkelen. Daarnaast merken ondernemers dat er bezoekers speciaal naar Dalfsen komen voor de vondsten.

Ontwikkelingen Nieuwleusen
Alle ontwikkelingen rond het WOC-Campus in Nieuwleusen inclusief mogelijk aanhaken van het Agnietencollege, zullen erin resulteren dat Nieuwleusen een nog aantrekkelijker woonplaats wordt voor jonge gezinnen. Ook het aanpakken van de Grote Markt op verzoek van winkeliers en omwonenden heeft hieraan bijgedragen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

4.1 Een lokale vitale economie

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Het behouden van een lokale vitale economie die de inwoners van de gemeente voldoende werkgelegenheid biedt; dit in aansluiting wat de regio doet en biedt. Daarvoor moeten ook voldoende en aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en ondernemers beschikbaar zijn.
De evaluatie en actualisatie Nota economisch beleid 2013-2020 (2015), die in 2015 door de raad is vastgesteld, is hierbij het uitgangspunt.

Hoe meten we dat?

Indicator

Bron

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

Werkgelegenheid

LISA

9836
(2013)

10.330

10.360

10.390

10.420

Werkzoekenden

C.W.I.*

737
(2014)

570

540

510

480

Uitgifte aantal ha per jaar

Eigen gegevens

0 (start 1-1-2014)

1,6

1,6

1,6

1,6

* Centrum Werk en inkomen

Wat gaan we er voor doen?

 • Evaluatie herinrichting centrumplan Lemelerveld.
 • Vaststellen van een nieuwe detailhandelsstructuurvisie.
 • Uitgeven bedrijfskavels.
 • Verder samenwerken Regio Zwolle.
 • Vanuit economisch belang participeren in:
  • Aanleg van glasvezel in buitengebieden.
  • Aantakking N348 (noordelijke).
  • Aantakking N348 (zuidelijke en centrum).
  • Aanpakken herinrichting Jagtlusterallee.
  • Uitbreiden bedrijventerrein ’t Febriek – gedeelte Stappenbelt
  • Vaststellen van een centrumvisie Dalfsen.
  • Ontwikkelen kwaliteit buitengebied via actualiseren VAB beleid.

4.2 Ondernemersklimaat

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Het inzetten en onderhouden van bedrijfscontacten met de besturen van ondernemersverenigingen, middenstandsverenigingen en individuele bedrijven. Bij deze bedrijfsbezoeken wordt een combinatie gemaakt met onze netwerker. Zij haakt aan bij deze bedrijfsbezoeken in het kader van de participatiewet.

Hoe meten we dat?

Indicator

Bron

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

Aantal bedrijfsbezoeken

Eigen gegevens

18
(2014)

10*

10

10

10

* Het aantal bezoeken is weliswaar minder, maar er wordt per bedrijfsbezoek meer tijd besteed.

Wat gaan we er voor doen?

 • Bedrijfsbezoeken door het college van B&W.
 • Vergaderingen ondernemersverenigingen/industriële clubs bijwonen (minimaal één wethouder vaak twee)
 • Bedrijvencontactavond organiseren met innovatieprijs

Relevante beleidsplannen en verordeningen

Wat mag het kosten?

Exploitatie en reserve mutaties

Bedragen x € 1.000

Economische zakenRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
201520162017201820192020
Lasten-1.881-626-371-322-305-294
Baten1.542576301251233221
Saldo van lasten en baten-339-50-71-71-72-73
Storting in reserves-1700000
Onttrekking aan reserves23600000
Resultaat-120-50-71-71-72-73

Uitsplitsing naar taakvelden

Bedragen x € 1.000

TaakveldenRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
201520162017201820192020
Producten voorgaande jaren-339-500000
Economische ontwikkeling00-80-81-82-83
Fysieke bedrijfsinfrastructuur000000
Bedrijvenloket en bedrijfsrege004445
Beheer gronden005666
Saldo van lasten en baten-339-50-71-71-72-73
Mutaties reserves21900000
Resultaat-120-50-71-71-72-73

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Financiële analyse

Analyse Programma 4

 

2016

2017

verschil

Totaal

-50.000

-71.000

-21.000

(nadeel)

Overhead/apparaatskosten en rente
Het totaal van de kosten voor overhead wordt met ingang van 2017, als gevolg van de wijzigingen BBV, in programma 1 begroot. Omdat we voorheen de overhead/apparaatskosten over alle programma's verdeelden leidt deze werkwijze tot diverse verschuivingen binnen de begroting.

Bij de rente is eveneens sprake van verschuivingen. Zo wordt als gevolg van de BBV wijzigingen er geen bespaarde rente meer berekend, is er geen toevoeging van die rente aan de reserves meer en ook geen onttrekking van rente aan de reserves meer. Daardoor dalen de rentelasten bij de kapitaallasten en de rente-opbrengsten van de grondexploitatie.