Programma 5

Onderwijs en vrije tijd

Het programma omvat het lokaal onderwijsbeleid waarbinnen aandacht wordt besteed aan de zorg voor onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, schoolbegeleiding, logopedie, volwasseneneducatie en afspraken in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Ook leefbaarheid en vrije tijd vallen binnen dit programma. Er wordt ingezet op goede voorzieningen in de gemeente wat de leefbaarheid bevordert. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke voorzieningen maar ook de kracht van de samenleving is een belangrijk uitgangspunt. Sport en sportbeleving, cultuur maar ook recreatie en toerisme zijn belangrijke pijlers op het gebied van onderwijs en vrije tijd.

Portefeuillehouder

Taakveld

Portefeuillehouder Von Martels

 • Economische promotie
 • Openbaar basisonderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
 • Sportbeleid en activering
 • Sportaccommodaties
 • Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
 • Musea
 • Media (bibliotheek)
 • Samenkracht en burgerparticipatie (multifunctionele accommodaties)

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2014

DUO*

5

5

3

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

2014

DUO

30

60

48

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

2012

DUO

1,8

3,2

2,7

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Niet - sporters

%

2014

RIVM**

49,2

49,9

50

*DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs
**RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Voor een nadere omschrijving  c.q. definitie van de beleidsindicatoren verwijzen wij naar bijlage 4.7.

Belangrijke ontwikkelingen

Regionale samenwerking leerplicht/Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC)
Met toenemend succes wordt in het RMC regio IJssel-Vecht samengewerkt in de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Om dit te borgen en te versterken is (na een verkenning) besloten tot verdergaande regionale samenwerking. De begrippen kwaliteit, gezamenlijke preventie, uniformiteit en efficiency staan hierbij centraal. De verdergaande samenwerking is bekrachtigd in twee regionale samenwerkingsovereenkomsten: leerplicht & RMC en concreet de handhaving BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) domein III onderwijs.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

5.1 Aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV)

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Wij streven ernaar dat alle leerplichtige kinderen deelnemen aan het onderwijs, de school regelmatig bezoeken en zich gezond ontwikkelen. In het verlengde hiervan willen wij bevorderen dat iedere jongere het onderwijs verlaat met een startkwalificatie. Het behalen van een startkwalificatie, een diploma op minimaal HAVO-, VWO- of MBO niveau 2, draagt bij aan kansen richting duurzaam werk en een stabiele plek in de samenleving.

Hoe meten we dat?
Zie ook de (verplichte) beleidsindicatoren voor een vergelijking met andere gemeenten. In onderstaande tabel is de ambitie van Dalfsen voor de komende jaren opgenomen:

Indicator

Bron

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)

DUO

5 (2014)

4

4

3

3

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)

DUO

30 (2014)

29

28

27

26

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)

DUO

1%
(2014)

0,9%

0,85%

0,8%

0,75%

Wat gaan we er voor doen?

 • Begin 2017 presenteren wij u een nieuw regionaal meerjarenbeleidsplan leerplicht/RMC.
 • Uitvoering geven aan het programma vervolgaanpak VSV 2.0 (vaststelling vierde kwartaal 2016).
 • Nadere vormgeving van de verdergaande samenwerking leerplicht/RMC regio IJssel-Vecht. (Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten vindt eind 2016 plaats).

5.2 Kulturhusconcept WOC campus Nieuwleusen

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Het is de ambitie van de gemeente Dalfsen om in alle kernen van de gemeente Kulturhusconcepten te realiseren. Wij streven naar een breed gedragen Kulturhusconcept in Nieuwleusen, waarin onderwijs, welzijn en sport optimaal samenwerken. Het realiseren van het Kulturhusconcept aangevuld met onderwijs en sport is voor de langere termijn van belang voor een vitale, leefbare en toekomstbestendige gemeenschap in de dorpskern Nieuwleusen.

Hoe meten we dat?
Op dit punt geen (nieuwe) indicatoren geformuleerd. Over de voortgang van de onderstaande benoemde prestaties in 2017 zal onder andere in de bestuursrapportage worden gerapporteerd.  

Wat gaan we er voor doen?

 • Uitvoering fase 2 kulturhus en sport, afronding gepland medio 2017.
 • Uitvoering fase 2 voortgezet onderwijs (afhankelijk van go-/nogo besluit december 2016),

afronding gepland medio 2017.

 • Medio 2017 worden de bovenstaande uitkomsten aan u voorgelegd voor een go/nogo-besluit

op fase 3: realisatie van het kulturhus en een nieuwe sporthal De Schakel gecombineerd
met het Agnieten College.

5.3 Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?
In de zomer en het najaar van 2016 wordt het cultuurbeleid 2017 - 2020 ontwikkeld in de gemeente Dalfsen. Op 27 juni is reeds de kadernota cultuur vastgesteld door de raad met de inhoudelijke en financiële kaders. Daarnaast is in de kadernota het proces geschetst om te komen tot een cultuurbeleid dat past bij de ambities van de gemeenteraad.

Hoe meten we dat?
Een paragraaf sturen en meten zal onderdeel uitmaken van de cultuurnota.

Wat gaan we er voor doen?
In december 2016 wordt de cultuurnota 2017 - 2020 aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming, waarin de prestaties voor 2017 worden verwoord.

5.4 Schat van Dalfsen

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
In het voorjaar van 2015 zijn spectaculaire archeologische vondsten gedaan bij de voorbereiding van de nieuwe woonwijk in Oosterdalfsen. Deze vondsten zijn aanleiding voor een ambitieus programma, waarbij het zichtbaar en beleefbaar maken van de vondsten aanleiding zijn voor het programma Schat van Dalfsen. We willen de vliegende start van dit project een vervolg geven in diverse projecten, waarbij de vraag centraal staat hoe we de Schat van Dalfsen verder kunnen verankeren in Dalfsen. Binnen dit vraagstuk is het draagvlak en de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en onderwijs essentieel.

Hoe meten we dat?
In het projectplan zal een paragraaf sturen en meten worden opgenomen.

Wat gaan we er voor doen?

 • In oktober 2016 ontvangt de gemeenteraad een projectplan Schat van Dalfsen voor de periode 2017-2020, waarin de prestaties voor 2017 worden verwoord.

5.5 Harmonisatie peuterspeelzaalwerk  en herijking VVE-beleid

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Vanaf 1 januari 2018 worden peuterspeelzalen wettelijk meer gelijkgetrokken met kinderdagverblijven. Dat betekent dat er vanaf dat moment op elke groep twee gekwalificeerde beroepskrachten op een groep van 16 peuters moeten staan, waar dat nu in de reguliere (niet VVE-)groepen ook nog met een beroepskracht en een vrijwilliger is toegestaan. Daarnaast wordt de financieringssystematiek voor ouders die (beiden) werken anders. Zij gaan net als bij de kinderopvang gebruik maken van kinderopvangtoeslag. Voor kinderen van ouders die niet (beiden) werken en voor kinderen met een VVE-indicatie, blijft de gemeente verantwoordelijk voor het aanbod.

Wij willen goede voorschoolse voorzieningen voor alle peuters en een effectief en dekkend VVE-aanbod voor kinderen met een (taal)ontwikkelingsachterstand, dat voldoet aan alle wettelijke eisen.

Hoe meten we dat?
Wordt in 2017 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd, derhalve zijn nog geen indicatoren geformuleerd.

Wat gaan we er voor doen?

 • Voor de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke (financierings)scenario's. Deze scenario's worden met het veld besproken en uiterlijk het eerste kwartaal 2017 ter besluitvorming voorgelegd. Het resultaat is een vernieuwde subsidiesystematiek voor peuteropvang en VVE.
 • Het bestaande VVE-beleid wordt inhoudelijk met alle betrokken partijen geëvalueerd en herzien, waarbij vroegsignalering, indicering en toeleiding, kwaliteit van het aanbod, ouderbetrokkenheid, systematische evaluatie en afspraken met het basisonderwijs belangrijke onderwerpen zullen zijn. Dit wordt begin 2017 afgerond en bij grote beleidswijzigingen ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.

5.6 Bibliotheek

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
We willen een toekomstbestendige bibliotheek ontwikkelen in Dalfsen waar ontmoeting, talentontwikkeling en het verkrijgen van informatie centraal staat.

De bibliotheek heeft een vestiging in de vijf kernen van de gemeente en is bij voorkeur gehuisvest in een kulturhus. De bibliotheek heeft hiervoor projectplannen ontwikkeld en wij monitoren of deze plannen goed worden uitgevoerd.

Hoe meten we dat?

Indicator

Bron

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

Aantal vrijwilligers

Bibliotheek

41
(2012)

49

50

50

50

Aantal leden van de bibliotheek

Bibliotheek

8.629
(2012)

>8.629

>8.629

>8.629

>8.629

Wat gaan we er voor doen?

 • In 2017 voeren wij een onderzoek uit naar de toekomstbestendigheid van de bibliotheek.

5.7 Bewegen en sport

Wat willen we bereiken?
Voor jong en oud is het belangrijk dat zij kiezen voor een gezonde leefstijl en een actieve vrijetijdsbesteding. Wij willen bewegen en sporten bevorderen en daarvoor zoeken wij de samenwerking met onze sociale partners.

Hoe meten we dat?
Een (nieuwe) sportnota 2017 - 2020 wordt eind 2017 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Een paragraaf sturen en meten zal onderdeel uitmaken van deze sportnota.
Zie ook kopje beleidsindicatoren in dit programma: 'Niet sporters'.

Wat gaan we er voor doen?

 • We starten met een evaluatie van de huidige Kadernota  bewegen en sport 2013 - 2016 die begin  2017 gelijktijdig met een plan van aanpak voor de sportnota 2017 - 2020 aan de raad wordt voorgelegd.

5.8 Recreatie en toerisme (vrijetijdseconomie)
Recreatie en toerisme vormen belangrijke pijlers voor de economie van onze gemeente. Wij bevorderen recreatie en toerisme door, onder andere het continueren van de samenwerking in Vechtdalverband om zo het A-merk "Vechtdal" zichtbaar te laten zijn. We streven daarnaast naar het aanbrengen van voorzieningen in of nabij de Vecht als gebiedsontwikkeling binnen het vervolg van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht tot 2018 (o.a. vergroten natuurbeleving en inbreng in de discussie over de bevaarbaarheid van de Vecht). Acties/projecten zijn afhankelijk van prioritering binnen het programma Ruimte voor de Vecht.

Hoe meten we dat?

Indicator

Bron

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

Aantal werkzame personen in de sector

LISA/Biro

802
(2012)

950

950

950

950

Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar)

Eigen gegevens

172.000
(2012)

176.000

176.000

176.000

176.000

Wat gaan we er voor doen?
Geen nieuwe prestaties.

Relevante beleidsplannen en verordeningen

Wat mag het kosten?

Exploitatie en reserve mutaties

Bedragen x € 1.000

Onderwijs en vrije tijdRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
201520162017201820192020
Lasten-6.390-5.999-4.859-4.757-4.741-4.743
Baten461427323325328331
Saldo van lasten en baten-5.930-5.571-4.537-4.431-4.413-4.413
Storting in reserves-75-690000
Onttrekking aan reserves643231263163138135
Resultaat-5.361-5.410-4.273-4.268-4.275-4.277

Uitsplitsing naar taakvelden

Bedragen x € 1.000

TaakveldenRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
201520162017201820192020
Producten voorgaande jaren-5.930-5.5710000
Openbaar basisonderwijs00-98-98-98-98
Onderwijshuisvesting00-680-667-637-638
Onderwijsbeleid& leerlingzaken00-1.144-1.162-1.179-1.196
Economische promotie00-88-80-80-80
Sportbeleid en activering00-183-184-185-178
Sportaccommodaties00-1.312-1.308-1.301-1.291
Cultuurpresentatie etcetera00-289-189-189-186
Musea00-1-1-1-1
Media00-653-653-654-654
Samenkracht&burgerparticipatie00-90-90-90-90
Saldo van lasten en baten-5.930-5.571-4.537-4.431-4.413-4.413
Mutaties reserves568161263163138135
Resultaat-5.361-5.410-4.273-4.268-4.275-4.277

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Financiële analyse

Analyse Programma 5

 

2016

2017

verschil

Totaal

-5.410.000

-4.273.000

1.137.000

(voordeel)

Overhead/apparaatskosten en rente
Het totaal van de kosten voor overhead wordt met ingang van 2017, als gevolg van de wijzigingen BBV, in programma 1 begroot. Omdat we voorheen de overhead/apparaatskosten over alle programma's verdeelden leidt deze werkwijze tot diverse verschuivingen binnen de begroting.

Bij de rente is eveneens sprake van verschuivingen. Zo wordt als gevolg van de BBV wijzigingen er geen bespaarde rente meer berekend, is er geen toevoeging van die rente aan de reserves meer en ook geen onttrekking van rente aan de reserves meer. Daardoor dalen de rentelasten bij de kapitaallasten en de rente-opbrengsten van de grondexploitatie.

Leerlingenvervoer                        nadeel € 25.000
Op basis van de Voorjaarsnota 2016 is het budget leerlingenvervoer in 2017 met € 50.000 structureel af geraamd. Echter, het budget 2016 was al met € 75.000 incidenteel af geraamd. Dit komt te vervallen in 2017 waardoor er per saldo € 25.000 meer lasten geraamd zijn dan in 2016.

Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk                  nadeel € 40.000
Op grond van de meicirculaire 2016 wordt er in 2017 €15.000 aan overige kosten bijgeraamd.  Daarnaast is in 2016 (eerste bestuursrapportage) een bedrag van € 25.000 op de subsidie afgeraamd in verband met positieve resultaten bij de afrekeningen over 2014 en 2015 bij de peuterspeelzalen. Per saldo € 40.000 meer uitgaven geraamd in 2017.

Multifunctionele accommodaties                  voordeel € 12.000
In de eerste bestuursrapportage is € 12.000 voor 2016 incidenteel bij geraamd voor subsidie Kulturhus de Mozaïek.

Vreemdelingen                           voordeel € 30.000
De raming was in 2016 per abuis verwerkt in programma 5 Onderwijs en vrije tijd. Nu is de raming verwerkt in het juiste programma, 6, Inkomensondersteuning. Daardoor is er hier sprake van een voordeel van € 30.000 (en een nadeel in programma 6).

Schat van Dalfsen                        nadeel € 100.000
Op basis van de Voorjaarsnota is voor 2017 een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld t.b.v. de Schat van Dalfsen. Dekking vindt plaats ten laste van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

Huisvesting basisonderwijs                     nadeel € 25.000
Op basis van de Voorjaarsnota is voor 2017 een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld t.b.v. onderzoek decentralisatie onderwijshuisvesting. Dekking vindt plaats ten laste van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

WOC Campus Nieuwleusen (voormalig Rabobank)            voordeel € 41.000
Beheer openbare gebouwen is op grond van de nieuwe BBV-regelgeving naar programma 1 (overhead) overgebracht. Dit geeft dus een voordeel op programma 5 en een nadeel in programma 1.

Sport; subsidies/sportraad                     voordeel € 23.000
Het budget in 2016 voor de kadernota bewegen en sport, € 8.000 en het cultuurarrangement € 15.000 vervalt in 2017.

Overige afwijkingen / afrondingen                  nadeel   € 7.000

Mutaties in de reserves                     voordeel € 102.000
De toevoeging van de rente aan reserves vervalt met ingang van 2017 dit geeft een voordeel van € 69.000.
In 2017 wordt een bijdrage aan de reserve onttrokken voor de Schat van Dalfsen € 100.000 en voor de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting, € 25.000. De onttrekking voor de kapitaallasten voor de kunstgrasvelden/rabobank wordt lager (rentecomponent vervalt) € 69.000 en de onttrekking in 2016 voor de kadernota bewegen en sport, € 8.000 en het cultuurarrangement € 15.000 vervalt. Per saldo een voordeel van € 33.000, samen met het vervallen van de rente aan reserves € 69.000 een totaal van € 102.000