Programma 6

Inkomensondersteuning

Het programma omvat bijstandsverlening, minimabeleid, schuldhulpverlening en vreemdelingen/inburgering nieuwkomers.  Allen gericht op inkomensondersteuning.

Portefeuillehouder

Taakveld

Portefeuillehouder Von Martels

  • Samenkracht en burgerparticipatie (vluchtelingen/vergunninghouders)
  • Inkomensregelingen
  • Maatwerkdienstverlening 18+

Portefeuillehouder Van Leeuwen

  • Inkomensregelingen (kwijtschelding gem. belastingen)

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Personen met een bijstandsuitkeringen

Aantal per 10.000 inwoners

2015

CBS*

135

405,1

264,8

*CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek

Voor een nadere omschrijving  c.q. definitie van de beleidsindicatoren verwijzen wij naar bijlage 4.7.

Belangrijke ontwikkelingen

Vergunninghouders en bijstand
De taakstelling om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten is in 2015 en 2016 flink verhoogd. Naar verwachting zal de hoge taakstelling ook nog in 2017 gelden. Vrijwel alle vergunninghouders ontvangen een bijstandsuitkering. Dit betekent een flinke instroom in het uitkeringsbestand. De bijstandsuitgaven houden geen gelijke tred met het rijksbudget waardoor in de financiering een tekort ontstaat. Voor een deel van dit tekort kan een aanvullende uitkering bij het ministerie van SZW worden aangevraagd.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

6.1 Huisvesting vergunninghouders

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Wij willen vergunninghouders goed begeleiden en laten participeren, zodat we in Dalfsen prettig met elkaar kunnen samenleven en dat de vergunninghouders een bestaan kunnen opbouwen. Daarbij is zo snel mogelijke taalverwerving, een zinvolle dagbesteding en een sociaal netwerk van groot belang.  
De gemeente Dalfsen vangt al jaren vergunninghouders (voorheen statushouders genoemd) op in Dalfsen. Er gebeuren al veel goede dingen. De toename in aantallen maakt het echter noodzakelijk om een integraal plan te ontwikkelingen waarin we opnieuw naar bestaande processen kijken en verschillende activiteiten meer op elkaar afstemmen.  

Nieuw in de inburgering is de aandacht voor de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Het kabinet heeft hiervoor de Participatieverklaring ontwikkeld. Het ondertekenen van deze verklaring is onderdeel van het inburgeringstraject. Ook in Dalfsen zal dit aspect aandacht krijgen. Verder is nieuw dat de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders wettelijk wordt verankerd.

Hoe meten we dat?

Indicator

Bron

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

Taakstelling en realisatie te huisvesten vergunninghouders

Eigen gegevens

Registraties diverse organisaties

*

* In november 2016 is de taakstelling voor 2017 bekend.

Wat gaan we er voor doen?

  • We gaan een integraal plan opstellen rondom 'thuisvesting'. Het te ontwikkelen plan willen we vormgeven met onze partners en inwoners. Naar verwachting leggen we dit plan inclusief een financiële onderbouwing in maart 2017 aan de raad voor.

6.2 Armoedebeleid

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Ondersteuning bieden aan mensen die in een problematische schuldsituatie (dreigen te) verkeren. Het doel is om mensen met (dreigende) problematische schulden zo snel en effectief mogelijk te helpen. De hulpverlening is ondergebracht bij verschillende organisaties.

Hoe meten we dat?

Indicator

Bron

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

Aantal schuldhulptrajecten

Registraties diverse organisaties

60
(2015)

65

65

65

65

Wat gaan we er voor doen?

  • In 2016 wordt bezien op welke wijze het armoedebeleid in 2017 en de daarop volgende jaren wordt voortgezet. Hierin wordt de landelijke evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening meegenomen.

6.3 Deelname aan de gemeenschappelijke regeling Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek
De gemeente Dalfsen neemt deel aan de regeling Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek. Het betreft een samenwerkingsverband met betrekking tot het voorkomen van en de opsporing van fraude met de door de gemeenten uit te voeren sociale zekerheidsregelingen. De gemeente heeft hiertoe de bevoegdheid in het kader van de opsporing en voorkomen van fraude in het kader van de uit te voeren sociale zekerheidsregeling overgedragen aan de gemeente Zwolle.

Voor de financiële bijdrage, de financiële kengetallen,  beleidsvoornemens, ontwikkelingen en risico's van deze verbonden partij verwijzen wij u naar de paragraaf verbonden partijen.

Relevante beleidsplannen en verordeningen

Richtinggevende documenten van de gemeente Dalfsen bij dit programma zijn:

Wat mag het kosten?

Exploitatie en reserve mutaties

Bedragen x € 1.000

InkomensondersteuningRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
201520162017201820192020
Lasten-4.404-4.278-4.392-4.291-4.295-4.300
Baten2.9322.9823.0842.9772.9772.977
Saldo van lasten en baten-1.473-1.296-1.308-1.314-1.318-1.323
Resultaat-1.473-1.296-1.308-1.314-1.318-1.323

Uitsplitsing naar taakvelden

Bedragen x € 1.000

TaakveldenRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
201520162017201820192020
Producten voorgaande jaren-1.473-1.2960000
Samenkracht&burgerparticipatie00-108-110-110-110
Inkomensregelingen00-1.200-1.204-1.208-1.213
Saldo van lasten en baten-1.473-1.296-1.308-1.314-1.318-1.323
Resultaat-1.473-1.296-1.308-1.314-1.318-1.323

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Financiële analyse

Analyse Programma 6

 

2016

2017

verschil

Totaal

-1.296.000

-1.308.000

-12.000

(nadeel)

Overhead/apparaatskosten en rente
Het totaal van de kosten voor overhead wordt met ingang van 2017, als gevolg van de wijzigingen BBV, in programma 1 begroot. Omdat we voorheen de overhead/apparaatskosten over alle programma's verdeelden leidt deze werkwijze tot diverse verschuivingen binnen de begroting.

Bij de rente is eveneens sprake van verschuivingen. Zo wordt als gevolg van de BBV wijzigingen er geen bespaarde rente meer berekend, is er geen toevoeging van die rente aan de reserves meer en ook geen onttrekking van rente aan de reserves meer. Daardoor dalen de rentelasten bij de kapitaallasten en de rente-opbrengsten van de grondexploitatie.

Vluchtelingen/Vergunninghouders                  nadeel € 108.000
De subsidie aan Vluchtelingenwerk wordt in 2017 incidenteel verhoogd met € 105.000 conform de Voorjaarsnota 2016 en gaat daarmee van € 35.000 naar € 140.000.
In de 1e bestuursrapportage 2016 is de subsidie ook incidenteel bijgesteld met € 27.000 (van
€ 35.000 naar € 62.000). Dit nadeel vervalt in 2017 waardoor de afwijking 2016 t.o.v. 2017 per saldo € 78.000 bedraagt. Daarnaast waren de budgetten m.b.t. vluchtelingen/vergunninghouders per saldo ad. € 30.000 in 2016 per abuis verwerkt in programma 5 Onderwijs en vrije tijd.

Diverse kleine wijzigingen                      nadeel € 5.000