Overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

 

Structurele reserve mutaties

2017

2018

2019

2020

Toevoeging reserves

Geen toevoeging reserves

 Totaal toevoegingen reserves 

0

0

0

0

 Onttrekking reserves 

Programma 1

 1. Kapitaallasten Gemeentehuis Bouw 

283.350

283.350

283.350

283.350

 2. Kapitaallasten Gemeentehuis Installaties 

445.778

445.778

0

0

 3. Kapitaallasten Gemeentehuis meubilair 

44.600

44.600

0

0

 4. Kapitaallasten Brandweerkazerne/Werf 

17.375

17.375

34.750

34.750

 5. Vervallen dividend WMO

43.750

38.750

33.750

28.750

 6. Aflossing geldlening Vitens 

152.000

152.000

152.000

152.000

 7. Vechthorst geldlening 

200.000

200.000

200.000

200.000

Programma 3

 8. Herwaardering opw. woonomgeving  

200.000

200.000

220.000

220.000

 9. Renovatie verlichting 

120.000

120.000

132.000

132.000

 10. Uitvoering groenstructuurplan 

56.600

40.000

44.000

44.000

Programma 5

 11. Kunstcommissie 

2.700

2.700

2.700

0

 12. Kunstgras Heidepark 

22.140

22.140

22.140

22.140

 13. Kunstgras Middengebied 

29.733

29.733

29.733

29.733

 14. Kunstgras Gerner 

33.600

33.600

33.600

33.600

 15. Pand/installatie Rabo Nieuwleusen 

50.000

50.000

50.000

50.000

Programma 9

 16. Best. Plan kernen 50% volkshuisvesting 

32.500

32.500

32.500

32.500

 17. Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling 

100.000

100.000

110.000

110.000

 Totaal onttrekkingen reserves 

1.834.126

1.812.526

1.380.523

1.372.823

Totaal overzicht reservemutaties

2017

2018

2019

2020

Toevoegingen

Totaal Structurele reserve mutaties

0

0

0

0

Stortingen in de reserves (hoofdstuk 4.2)

0

0

0

0

 Verschil 

0

0

0

0

 Onttrekkingen 

Totaal Structurele reserve mutaties

1.834.126

1.812.526

1.380.523

1.372.823

Totaal Incidentele bedragen investeringen

460.000

0

0

25.000

Totaal Incidentele bedragen exploitatie

285.000

125.000

25.000

0

Totaal Structureel en incidenteel

2.579.126

1.937.526

1.405.523

1.397.823

Onttrekkingen aan reserves (hoofdstuk 4.2)

2.579.000

1.938.000

1.406.000

1.398.000

 Verschil (afgerond op duizendtallen) 

0

0

0

0

Toelichting

De volgende onttrekkingen komen ten laste van een dekkingsreserve ten behoeve van de kapitaallasten. Het gaat om het gemeentehuis (nummer 1, 2 en 3), de brandweerkazerne Nieuwleusen (nummer 4), het kunstgras (nummer 12, 13 en14) en het pand/installatie Rabo Nieuwleusen (nummer 15).

Vervallen dividend WMO (Waterleiding Maatschappij Overijssel, nummer 5) betreft wegvallend dividend. In 2005 heeft WMO Beheer het aandeel in Wavin verkocht, vervolgens is in 2006 besloten WMO Beheer te laten fuseren met Wadinko Beheer BV. De gemeente is daarom nu rechtstreeks aandeelhouder in Wadinko NV. Dividend van deze aandelen is op pm gesteld. Bij de verkoop van de Wavin is besloten het wegvallende dividend gedurende 20 jaar (dat wil zeggen elk jaar € 5.000 minder) ten laste te brengen van de algemene reserve reeds bestemd.

Aflossing geldlening Vitens (nummer 6). Deze geldlening kent een aflossingstermijn van 15 jaar. De aflossing is gestart op 1 juli 2007. Vanaf 2007 is besloten een bedrag van € 152.000 ten gunste te brengen van de exploitatie dit heeft te maken met de verkoopopbrengst van Vitens in 2005. De dekking vindt plaats vanuit de reserve verkoop preferente aandelen Vitens. Einddatum van deze beschikking is 2022.

Vechthorst geldlening (nummer 7), de jaarlijkse aflossing valt voor 50% vrij in de exploitatie. De looptijd van deze lening is tot 2025.

Voor 6 en 7 geldt dat bij beide sprake is van een “papieren reserve”. In het verleden is een geldlening verstrekt waarbij de aflossing geheel of gedeeltelijk ten gunste van de exploitatie komt.

Herwaardering opwaardering woonomgeving (nummer 8), renovatie verlichting (nummer 9), uitvoering groenstructuurplan (nummer 10) en projecten gebiedsgerichte ontwikkeling (nummer 17), dit zijn investeringen met maatschappelijk nut waar op dit moment nog een reserve tegenover staat, verwerking van het Investeringsplan 2017-2020. Bij de perspectiefnota  2017 wordt bekeken hoe we hier in de toekomst mee om gaan (BBV-wijziging).

Bestemmingsplan kernen 50% volkshuisvesting (nummer 16) betreft het ontwikkelen van plannen die aan de reserve Volkshuisvesting onttrokken worden.

Conform BBV geven wij hieronder het structureel saldo van onze begroting weer.

Berekening structureel saldo

2017

2018

2019

2020

Saldo baten en lasten

-2.570.000

-1.863.000

-1.343.000

-1.080.000

Verrekening met reserves

2.579.000

1.938.000

1.406.000

1.398.000

Begrotingsresultaat

9.000

75.000

63.000

318.000

Waarvan incidenteel lasten

-610.000

-188.000

-55.000

0

Waarvan incidenteel baten

392.000

125.000

25.000

0

Totaal incidenteel

-218.000

-63.000

-30.000

0

Structureel saldo

227.000

138.000

93.000

318.000