Afkortingen

A.R.V.B.    =   Algemene Reserve Vrij Besteedbaar
B.A.G.       =    Basisregistratie Adressen en Gebouwen
B.B.V.       =    Besluit Begroting en Verantwoording
B.G.T.       =    Basisregistratie Grootschalige Topografie
B.I.G.       =    Baseline Informatiehuishouding Gemeenten
B.N.G.       =   Bank Nederlandse Gemeenten
B.O.A.       =    Buitengewoon Opsporingsambtenaar
B.Z.K.       =    Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C.B.S.       =    Centraal Bureau voor de Statistiek
COELO    =    Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CROW       =    oorspronkelijk Centum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-,

Water- en Wegenbouw, nu eigennaam

D.U.O.       =    Dienst Uitvoering Onderwijs
E.M.U.       =   Economische en Monetaire Unie
G.B.L.T.    =    Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
G.B.D.       =    Groene en Blauwe Diensten
G.G.D.       =    Gemeentelijke Gezondheidsdienst
G.M.S.D.    =    Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
G.R.       =    Gemeenschappelijke Regeling
G.R.P.       =    Gemeentelijk Riolerings Plan
G.S.P.       =    Groenstructuurplan
G.V.V.P.    =    Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan
H.H.T.       =    Huishoudelijke Hulp Toelage
I.K.B.       =   Individueel Keuze Budget
I.O.A.W.    =   Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte

werkloze werknemers

I.O.A.Z.    =   Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen

zelfstandigen

K.I.N.G.    =    Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten
K.L.P.D.    =    Korps landelijke politiediensten
LISA       =    Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen
L.O.P.       =    Landschapsontwikkelingsplan
M.P.G.       =    Meerjaren Prognose Grondexploitaties
Niegg       =    Niet in exploitatie genomen gronden
N.S.V.V.    =    Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
O.N.S.       =    Overheid en Service
O.Z.B.       =    Onroerend Zaakbelasting
P&C       =    Planning en Control
R.I.V.M.    =    Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
R.M.C.       =    Regionaal Meld en Coördinatiepunt
R.U.D.       =    Regionale Uitvoeringsdienst
S.D.W.       =    Stichting Dalfsen Werkt
S.M.O.N.    =    Stichting Maatschappelijke Opbouw Nieuwleusen
S.S.C.       =    Shared Service Centre
S.Z.W.       =    Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VHROSV    =   Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
V.N.G.       =    Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vpb       =    Vennootschapsbelasting
V.S.V.       =    Voortijdig School Verlaten
V.V.E.       =    Voor- en vroegschoolse Educatie
V.V.N.       =    Veilig Verkeer Nederland
wet Fido    =    Wet Financiering decentrale overheden
wet V.T.H.    =    Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
wet W.O.Z.    =    Wet Waardering Onroerende Zaken
W.O.C.       =   Welzijn Onderwijs Cultuur
W.M.O.    =    Wet Maatschappelijke Ondersteuning
W.W.B.    =   Wet Werk en Bijstand