EMU-saldo en geprognosticeerde meerjarenbalans

EMU - saldo

Het EMU-saldo voor 2016 en volgende jaren is berekend met als basis de vastgestelde jaarrekening 2015.

Toelichting:
1. De bedragen komen overeen met bijlage 4.2.
2. Dit zijn de begrote bedragen aan afschrijvingen op de exploitatie.
3 en 9. De bedragen komen overeen met bijlage 4.5.
4. De investeringen komen overeen met het investeringsplan 2017-2020.
7 en 8. De in de exploitatie 2017-2020 opgenomen bedragen.

EMU-saldo
In 2004 hebben Rijk en medeoverheden afgesproken dat het EMU-tekort van medeoverheden maximaal

 -0,5% BBP mag bedragen. Deze beperking vloeit voort uit de Europese saldogrens van 0,3% BBP die geldt voor de volledige Nederlandse collectieve sector.
Wanneer het saldo positief is, is er sprake van een vorderingenoverschot, als het saldo negatief is, spreekt men over een vorderingentekort. Dalfsen draagt dus positief bij aan het EMU-saldo.

Meerjarenbalans

Door diverse BBV wijzigingen is onder andere voorgeschreven om de meerjarenbalans op te nemen. De invoering is bedoeld om de financiële positie inzichtelijker en tussen gemeenten vergelijkbaar te maken. De onderstaande meerjarenbalans voor de jaren 2017-2020 vormt de basis voor het bepalen van het EMU -saldo en de kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Activa

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

bedragen x € 1.000

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

Materiële vaste activa

     37.854

     36.092

     35.271

     35.270

     35.350

     35.356

Financiële vaste activa

       9.212

       8.461

       7.839

       7.228

       6.026

       5.421

Totale vaste activa

     47.066

     44.553

     43.110

     42.498

     41.376

     40.777

Vlottende activa

Voorraden

     23.187

     21.987

     18.325

     13.826

     10.086

       9.066

Vorderingen

       5.983

Liquide middelen

-4.685

-5.485

-5.076

-2.519

          245

-222

Overlopende activa

       1.220

Totaal vlottende activa

     25.705

     16.502

     13.249

     11.307

     10.331

       8.844

Balans totaal activa

     72.771

     61.055

     56.359

     53.805

     51.707

     49.621

Passiva 

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

bedragen x € 1.000

Vaste Passiva

Eigen vermogen 

     50.068

     47.458

     44.879

     42.941

     41.536

     40.138

Voorzieningen

       6.547

       6.613

       5.958

       6.137

       6.239

       6.347

Vaste schulden rente typische looptijd > 1 jaar

       8.446

       6.984

       5.522

       4.727

       3.932

       3.136

Totaal vaste Passiva

     65.061

     61.055

     56.359

     53.805

     51.707

     49.621

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden rente typische looptijd < 1 jaar

       5.498

Overlopende passiva

       2.213

Totaal vlottende passiva

       7.710

0

0

0

0

0

Balans totaal passiva

     72.771

     61.055

     56.359

     53.805

     51.707

     49.621

Toelichting op de balans

Algemeen geldt dat de kolom 2015 gelijk is aan de gepresenteerde balans bij de jaarrekening 2015.

Vaste activa

Materiële vaste activa
De waarde per 31 december 2015 is gebaseerd op de balans gepresenteerd bij de jaarrekening 2015. Vervolgens is de jaarlijkse afschrijving toegepast op basis van de begrote afschrijvingen.
De investeringen vanuit het vastgestelde investeringsplan zijn hierin meegeteld. Dat geldt ook voor de gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen (voorheen voorraad Niegg).

Financiële vaste activa
De waarde daalt door de jaarlijkse aflossingen.

Vlottende activa

Voorraden
Dit betreft een afname van de boekwaarden grondexploitaties door verwachte verkoop gronden.

Liquide middelen
Is opgenomen als sluitpost om de totale activa en passiva aan elkaar gelijk te laten zijn.

Vaste Passiva

Eigen vermogen
Gebaseerd op het (meerjarige) verloop van de reserves, zie bijlage 4.5. De stand 2015 is inclusief het positief exploitatieresultaat van 2015.

Voorzieningen
Gebaseerd op het (meerjarige) verloop van voorzieningen, zie bijlage 4.5.

Vaste schulden
Gebaseerd op de staat van opgenomen langlopende geldleningen. Het totaal loopt af door de jaarlijkse aflossingen.

Vlottende passiva
Dit betreft een sluitpost die onder de liquide middelen is opgenomen.