Programma 8

Duurzaamheid en milieu

Het programma omvat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van duurzaamheid, milieu, afvalverwijdering en -verwerking, water, riolering en waterzuivering en de begraafplaatsen.

Portefeuillehouder

Taakveld

Portefeuillehouder Agricola

 • Riolering (lasten)
 • Afval (lasten)
 • Milieubeheer (incl. duurzaamheid)
 • Begraafplaatsen en crematoria (lasten)

Portefeuillehouder Van Leeuwen

 • Riolering (baten)
 • Riolering (waterbeleid en waterschap)
 • Afval (baten)
 • Begraafplaatsen en crematoria (baten)

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Omvang huishoudelijk restafval

kg/inwoner

2014

CBS

105

205

184

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Hernieuwbare elektriciteit

%

2014

RWS

16,9

8,7

10,5

Voor een nadere omschrijving  c.q. definitie van de beleidsindicatoren verwijzen wij naar bijlage 4.7.

Belangrijke ontwikkelingen

Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland
De RUD IJsselland moet per 1 januari 2018 gewijzigd zijn van een netwerkorganisatie naar een gemeenschappelijke regeling. In oktober 2016 neemt het RUD-bestuur een besluit over het bedrijfsplan en de gemeenschappelijke regeling. In november 2016 zal uw raad toestemming worden gevraag voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling. Het is niet uitgesloten dat het besluitvormingsproces voor uw raad doorloopt naar 2017. In 2017 zal eveneens het organisatie- en formatieplan worden opgeleverd. Dit plan zal vooral in het teken staan van kwartier maken en plaatsen van medewerkers.

Duurzaamheid
De uitkomsten van de werkconferentie in april en september 2016 zijn verwerkt in een kadernota duurzaamheid. In 2017 doen wij uw raad voorstellen over het vervolg voor het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

8.1 Afvalbeleid

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Het doel is 90% hergebruik van grondstoffen en 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2020.
Het doel is een hoger cijfer voor netheid in de gemeente (van 7 naar 8).

Hoe meten we dat?

Indicator

Bron

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

Hergebruik % afval

jaarcijfers ROVA

76% (2014)

75%

80%

85%

90%

Zwerfafval cijfer netheid

2-jaarlijkse enquête

7,1 (2015)

7,5

-

8,0

-

Wat gaan we er voor doen?

 • Het geven van voorlichting en het organiseren van acties ter ondersteuning van het project omgekeerd inzamelen (bijvoorbeeld luierrecycling).

8.2 Duurzaamheidsbeleid

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Het duurzaamheidsbeleid heeft tot doel: Een CO2-neutraal Dalfsen in 2025.

Hoe meten we dat?

Indicator

Bron

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

Absolute CO2-
uitstoot (in kton)

Energie in beeld

188,3 (2009)

167,0

161,0

153,0

145,0

CO2-
besparing duurzaamheidsprojecten (in kton)

Eigen gegevens

0,0 (2009)

65,0

80,0

105,0

125,0

Wat gaan we er voor doen?

 • In 2017 doen wij uw raad voorstellen over het vervolg voor het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.
 • Evalueren van de paragraaf duurzaamheid in raadsvoorstellen.

8.3 Waterbeleid en klimaatadaptatie

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Met ons waterbeleid willen we bijdragen aan de realisatie van een klimaatrobuuste en duurzaam waterveilige leefomgeving. Door klimaatverandering krijgen we meer en meer met extreme buien te maken. Het regent vaker en langer en de buien hebben een hogere intensiteit. De gemeente heeft wettelijke zorgtaken op gebied van de inzameling van water en het voorkomen van overlast.  
De gemeente moet zorgen voor een goed leefklimaat, en moet inspanning verrichten voor het behalen van de landelijke en Europese normen (o.m. Kaderichtlijn Water, Richtlijn Overstromingsrisico’s).

In de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie heeft het Deltaprogramma voorstellen opgenomen om de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Alle overheden en marktpartijen zijn daar samen verantwoordelijk voor. Landelijk is er binnen het Deltaprogramma afgesproken dat gemeenten uiterlijk in 2020 klimaatadaptatie hebben opgenomen in hun beleid. In 2050 moeten gemeenten zoveel mogelijk klimaatadaptief zijn.

Hoe meten we dat?
Geen meerjarige indicatoren.

Wat gaan we er voor doen?

 • Geen specifieke nieuwe prestaties in 2017. Naar verwachting wordt een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan Dalfsen (GRP) 2016-2020 in februari 2017 aangeboden aan uw raad. Vanuit het reguliere vervangingsprogramma wordt actief gezocht naar de meekoppelkansen voor klimaatadaptatieve maatregelen.

8.4 Deelname aan verbonden partijen

Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland (RUD)
De gemeente Dalfsen neemt deel aan Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland. De juridische basis van deze samenwerking betreft een bestuursovereenkomst. De RUD IJsselland moet op grond van de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) uiterlijk per 1 januari 2018 haar juridische basis wijzigen van een netwerkmodel in een gemeenschappelijke regeling. Het jaar 2017 zal in het teken staan van de transitie. Deze transitie vraagt een aantal formele besluiten, o.a. het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan.

ROVA
De ROVA heeft tot doel het bevorderen en/of het (doen) realiseren van integraal afvalketenbeheer en het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het terrein van de verwijdering van afvalstoffen, waaronder begrepen beleidsondersteuning en collectieve aanbestedingen ten behoeve van de deelnemende overheden. Tevens is de vennootschap werkzaam op het gebied van inzameling, bewerking en verwerking van afvalstoffen, de reiniging en de gladheidbestrijding, alsmede op het gebied van direct of indirect daarmee verband houdende milieuvelden, in de ruimste zin van het woord. De gemeente heeft de volgende financiële banden met de ROVA N.V.:

 1. Een dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hiermee is per jaar een bedrag gemoeid van bijna € 2 miljoen.
 2. Aandelenbezit: de gemeente Dalfsen bezit 360 van de in totaal 8.551 aandelen. Het begrote dividend voor 2017 is € 150.000
 3. In 2001 is een achtergestelde lening verstrekt met een looptijd van 10 jaar, waarover 8% rente wordt vergoed. In 2011 is deze lening met vijf jaar verlengd. De lening is inmiddels stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van vijf jaar (tot februari 2021). Voor 2016-2019 is jaarlijks € 44.725 rente begroot.  

Voor de financiële bijdrage, de financiële kengetallen, ontwikkelingen en risico's van deze verbonden partij verwijzen wij u naar de paragraaf verbonden partijen.

Relevante beleidsplannen en verordeningen

Wat mag het kosten?

Exploitatie en reserve mutaties

Bedragen x € 1.000

Duurzaamheid en milieuRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
201520162017201820192020
Lasten-5.147-5.046-4.474-4.402-4.422-4.408
Baten4.2254.2614.4854.7174.7334.724
Saldo van lasten en baten-922-78511315311316
Onttrekking aan reserves357274300000
Resultaat-564-511311315311316

Uitsplitsing naar taakvelden

Bedragen x € 1.000

TaakveldenRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
201520162017201820192020
Producten voorgaande jaren-922-7850000
Riolering00173177177177
Afval00597584580583
Milieubeheer00-773-460-463-466
Begraafplaatsen en crematoria0014151722
Saldo van lasten en baten-922-78511315311316
Mutaties reserves357274300000
Resultaat-564-511311315311316

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Financiële analyse

Analyse Programma 8

 

2016

2017

verschil

Totaal

-511.000

311.000

822.000

(voordeel)

Overhead/apparaatskosten en rente
Het totaal van de kosten voor overhead wordt met ingang van 2017, als gevolg van de wijzigingen BBV, in programma 1 begroot. Omdat we voorheen de overhead/apparaatskosten over alle programma's verdeelden leidt deze werkwijze tot diverse verschuivingen binnen de begroting.

Bij de rente is eveneens sprake van verschuivingen. Zo wordt als gevolg van de BBV wijzigingen er geen bespaarde rente meer berekend, is er geen toevoeging van die rente aan de reserves meer en ook geen onttrekking van rente aan de reserves meer. Daardoor dalen de rentelasten bij de kapitaallasten en de rente-opbrengsten van de grondexploitatie.

Mutaties reserves                     voordeel € 26.000
In 2017 zal € 300.000 worden onttrokken aan de reserve ten behoeve van het klimaat en duurzaamheidbeleid. In 2016 was dat € 200.000. Daarnaast worden in 2016 twee onttrekkingen gedaan ten bedrage van € 74.000 die in  2017 zijn vervallen (rente energielening en functionaris klimaat en duurzaamheid).