Programma 9

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

De gemeente moet beschikken over een actueel ruimtelijk- en omgevingsbeleid. Hiermee wordt ingespeeld op wettelijke kaders en maatschappelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten. Wij betrekken en stimuleren maatschappelijke partners bij het vormgeven en uitvoeren van ons beleid.

Portefeuillehouder

Taakveld

Portefeuillehouder Agricola

 • Cultureel erfgoed
 • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
 • Ruimtelijke ordening (incl. externe veiligheid)
 • Wonen en bouwen (o.a. volkshuisvesting en handhaving)

Portefeuillehouder Van Leeuwen

 • Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
 • Wonen en bouwen (baten bouw- en omgevingsvergunningen)

Portefeuillehouder Von Martels

 • Ruimtelijke ordening (Gebiedsbeleid: Ruimte voor de Vecht)

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

2015

CBS

248

206

219

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

2013

BAG*

9,1

6,6

5,9

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Demografische druk

%

2016

CBS

60,3

53

58,4

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Gemeentelijke Woonlasten éénpersoons-huishoudens

In Euro's

2016

COELO
**

567

643

648

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Dalfsen

Nederland

25.000 - 50.000 inwoners

Gemeentelijke Woonlasten meerpersoons-huishoudens

In Euro's

2016

COELO

647

716

732

** BAG: Basisregistraties Adressen en Gebouwen
*COELO: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Voor een nadere omschrijving  c.q. definitie van de beleidsindicatoren verwijzen wij naar bijlage 4.7.

Belangrijke ontwikkelingen

Geen belangrijke ontwikkelingen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

9.1 Ruimtelijke ontwikkelingen

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
We streven naar een evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling op onder andere het gebied van wonen, werken, recreatie, verkeer, landgoederen, archeologie, externe veiligheid en milieu. Duurzaamheid,  ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid zijn hierbij uitgangspunt.

Belangrijk is de realisatie en instandhouding van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

In onze ruimtelijke plannen houden we daarom rekening met voldoende flexibiliteit  zodat beter kan worden ingespeeld op actuele marktontwikkelingen en maatschappelijke behoeften.

Hoe meten wet dat?

Indicator

Bron

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

Twee actuele Structuurvisies voor het totale grondgebied van de gemeente (1 voor de kernen en 1 voor het buitengebied)

Eigen gegevens

2 (2013)

2

2

2

2

Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen:
-buitengebied
-kernen

Eigen gegevens

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

Wat gaan we er voor doen?

 • Vaststellen ambitiedocument door de gemeenteraad voor invoering Omgevingswet (kaderstelling).
 • Actualiseren van alle bestemmingsplannen voor de kernen zodat door de gemeenteraad 1 bestemmingsplan voor alle kernen kan worden vastgesteld.
 • Een voorstel aan de gemeenteraad over het al dan niet aanpassen van de “Beleidsregels ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied gemeente Dalfsen”.
 • Vaststelling door de gemeenteraad van de visie “Dorp aan de Vecht” (centrumvisie Dalfsen).
 • Een voorstel aan de gemeenteraad over een omgevings- en verkeersplan als uitwerking van Kanaalvisie Lemelerveld
 • Zorgen voor voldoende locaties voor het (tijdelijk) huisvesten van vergunninghouders om daarmee te voldoen aan de taakstelling 2017

9.2 Volkshuisvesting

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Wijken moeten voor alle inwoners aantrekkelijk zijn. Diversiteit is daarbij belangrijk. Voor alle doelgroepen moeten er voldoende, passende woningen zijn. De woningcorporatie(s) hebben hierin mede een belangrijke taak. Hierbij past het principe van flexibele en duurzame bouw. Senioren zijn binnen het volkshuisvestingsbeleid een specifieke doelgroep.
Speerpunt blijft het stimuleren van de lokale woningmarkt.

Hoe meten we dat?

Indicator

Bron

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

Aantal nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie

CBS/eigen gegevens

103 (2014)

75

75

75

75

Aantal nieuwe startersleningen

Eigen gegevens

28 (2014)

*

*Afhankelijk van een raadsbesluit eind 2016 worden de leningen al dan niet voortgezet. Derhalve nog geen streefwaarden weergegeven.

Wat gaan we er voor doen?

 • Geen nieuwe prestaties.

9.3 Gebiedsontwikkeling

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
Een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied voor inwoners en toeristen.

Hoe meten we dat?

Indicator

Bron

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

Tevredenheid van Dalfsenaren over wonen in het Vechtdal (rapportcijfer)

Vechtdal beleving
onderzoek,
tweejaarlijks

8,2
(2013)
8,3
(2015)

8,3

-

8,3

-

Percentage van de Dalfsenaren die het aantrekkelijk vindt om in het Vechtdal te recreëren

Vechtdal
beleving
onderzoek, tweejaarlijks

91%
(2013)
95%
(2015)

95%

-

95%

-

Wat gaan we er voor doen?

 • Geen nieuwe prestaties.

9.4 Landschapsbeleid

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?

 • Het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het landschap.
 • Het streekeigen karakter (de identiteit), in de verschillende landschapstypen, van het Dalfser landschap behouden en versterken.

Hoe meten we dat?

Indicator

Bron

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

Totale hoeveelheid (hectares) landschapselementen onder contract via regeling Groene en Blauwe Diensten*

LOP
Landschap
Overijssel

0 ha (2010)

52,3 ha (2013)

66,2 ha

68 ha

70 ha

72

* Voor de uitbreiding van het aantal contracten voor Groene en Blauwe Diensten (GBD) zijn we afhankelijk van de Provincie Overijssel. De regeling GBD wordt (zeer waarschijnlijk) in 2017 weer opengesteld. De Provincie OVerijssel verzorgt namelijk de cofinanciering (50 of 75%).

Wat gaan we er voor doen?

 • Geen nieuwe prestaties.

9.5 Monumenten en archeologie

Meerjarig doel: wat willen we bereiken?
We streven er naar monumentale panden te behouden vanwege hun cultuurhistorische, architectuurhistorische, stedenbouwkundige waarden, gaafheid en zeldzaamheid door deze bescherming te bieden. Ook willen we beschikken over een actueel, praktisch toepasbaar en uitvoerbaar archeologiebeleid met bijhorende beleidskaart.

Hoe meten we dat?

Indicator

Bron

Nulmeting

2017

2018

2019

2020

Aantal aanvragen monumentensubsidie per jaar

Eigen gegevens

4 (2014)

8

8

8

8

Aantal archeologische onderzoeken per jaar

Eigen gegevens

4 (2014)

5

5

5

5

Wat gaan we er voor doen?
Geen nieuwe prestaties.

Relevante beleidsplannen en verordeningen

Wat mag het kosten?

Exploitatie en reserve mutaties

Bedragen x € 1.000

Ruimtelijke ordening en VHVRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
201520162017201820192020
Lasten-8.441-7.332-4.069-3.709-3.066-5.540
Baten8.4805.5863.0172.7732.1234.591
Saldo van lasten en baten39-1.745-1.052-937-943-949
Storting in reserves-1.840-660000
Onttrekking aan reserves537329223133143143
Resultaat-1.265-1.483-829-804-801-807

Uitsplitsing naar taakvelden

Bedragen x € 1.000

TaakveldenRekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
201520162017201820192020
Producten voorgaande jaren39-1.7450000
Cultureel erfgoed00-27-27-27-27
Openbaar groen & openluchtrecr00-16-14-14-14
Ruimtelijke ordening00-968-855-863-870
GREX (niet bedrijventerreinen)000000
Wonen en bouwen00-41-40-39-38
Saldo van lasten en baten39-1.745-1.052-937-943-949
Mutaties reserves-1.304263223133143143
Resultaat-1.265-1.483-829-804-801-807

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Financiële analyse

Analyse Programma 9

 

2016

2017

verschil

Totaal

-1.483.000

-829.000

654.000

(voordeel)

Overhead/apparaatskosten en rente
Het totaal van de kosten voor overhead wordt met ingang van 2017, als gevolg van de wijzigingen BBV, in programma 1 begroot. Omdat we voorheen de overhead/apparaatskosten over alle programma's verdeelden leidt deze werkwijze tot diverse verschuivingen binnen de begroting.

Bij de rente is eveneens sprake van verschuivingen. Zo wordt als gevolg van de BBV wijzigingen er geen bespaarde rente meer berekend, is er geen toevoeging van die rente aan de reserves meer en ook geen onttrekking van rente aan de reserves meer. Daardoor dalen de rentelasten bij de kapitaallasten en de rente-opbrengsten van de grondexploitatie.

Diverse incidentele budgetten                     voordeel € 99.000
Diverse incidentele budgetten uit 2016 komen in 2017 niet meer voor, bijvoorbeeld advieskosten monumentenzorg, volkshuisvesting, archeologisch onderzoek Oosterdalfsen. Totaal € 99.000

Gebiedsbeleid                           nadeel € 90.000
Voor gebiedsbeleid is er € 90.000 extra beschikbaar gesteld in 2017.

Diversen                           voordeel € 23.000
Overige verschillen € 23.000 voordeel.

Mutaties reserves                        nadeel € 40.000
In 2016 waren onttrekkingen uit de reserve geraamd voor het archeologisch beleidsplan, handhaving recreatiewoningen en woonvisie voor een totaal bedrag van €130.000. In 2017 zijn deze onttrekkingen vervallen. In 2017 is een onttrekking geraamd voor gebiedsgerichte projecten van € 90.000.